Pomiar i monitorowanie ryzyka płynności

Szkolenie - bazowe

Adresaci:

Adresatami szkolenia są osoby zajmujące się pomiarem i monitorowaniem ryzyka stopy procentowej, w okresie krótszym niż 1 rok.

Cel:

Celem szkolenia będzie zdobycie umiejętności przeprowadzania pomiaru ryzyka „ze zrozumieniem”, umiejętności interpretacji wyników pomiaru oraz sporządzania krótkiej informacji zarządczej ze wskazaniem na istotne kwestie.
Praca z regulacją wzorcową, pokazem plików obliczeniowych, wzorcem informacji zarządczej.

Program:

1. Co to jest ryzyko płynności, ryzyko płynności w różnych horyzontach czasowych, relacje „płynnościowe” w Zrzeszeniu SGB i Systemie Ochrony SGB
2. Zarządzanie płynnością na I poziomie zarządzania / zarządzanie płynnością krótkoterminową
3. Elementy zarządzania płynnością na II poziomie zarządzania: pomiar, monitorowanie, sprawozdawanie o ryzyku
4. Ocena stabilności źródeł finansowania - teoria i praktyka w oparciu o pliki exel
5. Urealnione zestawienie terminów płatności (Luka płynności), limity - teoria i praktyka w oparciu o pliki exel
6. Testy warunków skrajnych, wyznaczanie bufora płynności i aktywa nieobciążone na pokrycie tego bufora - teoria i praktyka w oparciu o pliki exel - teoria i praktyka w oparciu o pliki exel
7. Regulacyjne miary płynności - LCR i NSFR - wybrane zagadnienia, pozostałe limity
8. Zakres informacji zarządczej - omówienie schematu informacji, wskazanie na istotne kwestie, załączniki

  • Miejsce szkolenia: Poznań
  • Data rozpoczęcia: 25.05.2022
  • Data zakończenia: 25.05.2022
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 250.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub poczta) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Pomiar i monitorowanie ryzyka płynności

Data: 25.05.2022

Miejsce szkolenia: Poznań

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×