Ocena zdolności kredytowej gospodarstw rolnych

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

Szkolenie jest adresowane dla pracowników, którzy uczestniczą w procesie kredytowym w bankach spółdzielczych o poziomie podstawowym

Cel:

Uczestnik rozwinie kompetencje pozwalające na ocenę zdolności kredytowej rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne , w tym:
1. Objaśni podstawy prawne działalności rolniczej
2. Zbierze odpowiednią dokumentację do oceny rolnika.
3. Zweryfikuje dane finansowe rolnika w zależności od zaangażowania (w tym bilans, rachunek zysków i strat).
4. Oceni i zinterpretuje wyliczone w arkuszu wskaźniki
5. Zinterpretuje ryzyko klienta w oparciu o  wyniki.

Korzyści:

1. ograniczenie ryzyka kredytowego banku,
2. pozyskanie nowych i utrzymanie istniejących klientów banku,

Program:

1. Obszary badania zdolności kredytowej w gospodarstwie rolnym;
2. Dokumenty jako załączniki do wniosku pozyskiwane od rolnika - szablony banku
3. Zasady weryfikacji danych o sytuacji finansowej rolników
4. Podstawowe elementy analizy finansowej gospodarstwa -krótko przypomnienie i zmiany
a) bilans gospodarstwa, jak go sporządzić i ocenić na podstawie danych z wniosku i załączników do wniosku
b) rachunek wyników - przychody i koszty gospodarstwa;
c) przepływy gospodarstwa rolnego czy są potrzebne i dlaczego
5. Zasady weryfikacji danych o sytuacji finansowej rolników -
6. Dochód z gospodarstwa jak go liczyć i oceniać -przykład oceny
7. Najważniejsze wskaźniki do oceny kondycji gospodarstwa -interpretacja wskazanie ryzyk - przykłady
8. Zdolność do spłaty kredytów :
a) inwestycyjnych
b) obrotowych
c) gotówkowych
9. pytania i dyskusja
Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wykład oraz metody aktywizujące uczestników.

  • Miejsce szkolenia: Lututów
  • Data rozpoczęcia: 24.10.2023
  • Data zakończenia: 24.10.2023
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 380.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub poczta) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Ocena zdolności kredytowej gospodarstw rolnych

Data: 24.10.2023

Miejsce szkolenia: Lututów

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×