Ocena ryzyka kredytowego i monitoring jednostek samorządu terytorialnego

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

Kierowane do analityków i doradców kredytowych.

Cel:

1. Prezentacja zasad budżetowania i finansowania samorządów.
2. Nabycie praktycznych umiejętności analizy finansowej samorządu terytorialnego.

Program:

1. Definicja, rodzaje i podstawowe cechy jednostek samorządu terytorialnego.
2. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego.
3. Zadania Regionalnych Izb Obrachunkowych.
4. Specyfika gospodarki finansowej samorządu terytorialnego:
4.1. Budżet JST.
4.2. Rodzaje i struktura dochodów i wydatków samorządowych:
4.2.1. Dochody budżetu.
4.2.2. Wydatki budżetu.
4.3. Przychody i rozchody samorządów:
4.3.1. Przychody budżetowe.
4.3.2. Rozchody budżetowe.
4.4. Mienie JST (mienie komunalne).
5. Samorządowe zakłady budżetowe.
6. Związki JST.
7. Metodologia oceny ryzyka kredytowego samorządów:
7.1. Ocena jakościowa.
7.2. Wskaźniki finansowe.
7.3. Rating inwestycyjny gminy.
7.4. Przyczyny i symptomy utraty zdolności kredytowej.
8. Dokumentacja niezbędna do rozpatrzenia wniosku kredytowego jednostki samorządu terytorialnego.
9. Monitoring sytuacji finansowo - budżetowej jednostki samorządowej.
10. Praktyczne przykłady oceny ryzyka kredytowego jednostki samorządowej..

  • Miejsce szkolenia: Lututów
  • Data rozpoczęcia: 22.09.2022
  • Data zakończenia: 22.09.2022
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 240.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub poczta) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Ocena ryzyka kredytowego i monitoring jednostek samorządu terytorialnego

Data: 22.09.2022

Miejsce szkolenia: Lututów

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×