Nieprawidłowości procesu kredytowego w bankach spółdzielczych

Szkolenie - bazowe

Adresaci:

Adresatami szkolenia są w szczególności pracownicy banków, odpowiedzialni za ocenę i przegląd ekspozycji kredytowych, niezależnie od posiadanego doświadczenia oraz umiejętności oceny ryzyka. Odbiorcami szkolenia są również osoby, którym powierzono obowiązki związane z kontrolą procesu kredytowego.

Wymagania:

Brak.

Cel:

Uczestnicy pozyskają wiedzę o najczęściej występujących błędach w oceny zdolności kredytowej i przeglądzie ekspozycji kredytowych, które wpływają na jakość procesu kredytowego.

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia jego słuchacze będą posiadali umiejętności:
- właściwej oceny ryzyka klienta oraz inwestycji
- identyfikacji elementów istotnych w procesie kredytowy, które świadczą o niskiej jakości procesu,
- prawidłowej oceny adekwatności przyjmowanych przez bank zabezpieczeń,
- sporządzenia dokumentacji oceny zdolności kredytowej, monitoringu oraz kontroli wewnętrznej w zakresie ryzyka związanego z pojedyncza transakcją,
- właściwej klasyfikacji kredytu.

Metodyka:

Szkolenie stacjonarne. Czas trwania 8h dydaktycznych.

Program:

I. Pozyskanie klienta oraz wstępna analiza oceny zdolności kredytowej
II. Ocena zdolności kredytowej, w tym ocena opłacalności inwestycji
- sprawozdania finansowe (jakie elementy powinniśmy przeanalizować, okres danych niezbędny do analizy),
- ocena klienta bez bieżącej zdolności kredytowej (szczególna forma zabezpieczenia oraz plany finansowe),
- koszty utrzymania gospodarstw domowych w ocenie zdolności kredytowej (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz rolnicy),
- analiza zdolności kredytowej klienta detalicznego z uwzględnieniem faktu przejścia na emeryturę w okresie kredytowania,
- bufor na ryzyko stopy procentowej w ocenie zdolności kredytowej,
- ocena wrażliwości inwestycji,
- wpływ podmiotów powiązanych na ocenę ryzyka
III. Proces decyzyjny:
- kompetencje jednoosobowe do poodejmowania decyzji kredytowych i ich wpływ na jakość portfela kredytowego,
- prolongaty, ugody, ekspozycje restrukturyzowane a proces decyzyjny,
- monitoring ekspozycji kredytowych z odstępstwami od uregulowań wewnętrznych,
- adekwatność przyjętego zabezpieczenia,
IV. Przegląd ekspozycji kredytowych
- częstotliwość przeglądu,
- mierniki ilościowe i jakościowe w procesie przeglądu,
- ocena realizacji biznesplanów/programów naprawczych, a ich wpływ na poziom ryzyka kredytowego,
- monitoring terminowości i sytuacji ekonomiczno-finansowej (właściwa identyfikacja i przypisanie do grupy ryzyka, rezerwy celowe),
- właściwa jakość procesu przeglądu zabezpieczeń w tym błędy dotyczące wyceny w obszarze nieruchomości,
- prawidłowa identyfikacja restrukturyzacji i windykacji oraz monitoring tych ekspozycji,
- prawidłowe wykorzystanie bazy AMRON w procesie przeglądu,
V. Kontrola wewnętrzna:
- przygotowanie audyt,
- dobór próby,
- matryca funkcji kontroli i jej znaczenie w procesie kredytowym.

  • Miejsce szkolenia: Poznań
  • Data rozpoczęcia: 23.06.2022
  • Data zakończenia: 23.06.2022
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 499.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub poczta) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Nieprawidłowości procesu kredytowego w bankach spółdzielczych

Data: 23.06.2022

Miejsce szkolenia: Poznań

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×