Kurs kasjera złotowego

Szkolenie - bazowe

Adresaci:

Pracownicy banków spółdzielczych, którzy są zatrudnieni przy czynnościach kasowo-skarbcowych.

Wymagania:

Brak.

Cel:

Zapoznanie uczestników szkolenia z systemami protekcji banknotów autentycznych.
Przybliżenie technik fałszerskich ze wskazaniem na ich mocne i słabe strony.
Prezentacja metod prawidłowej analizy zabezpieczeń pozwalających na sprawne, dyskretne i bezbłędne sprawdzanie autentyczności znaków pieniężnych.

Metodyka:

Szkolenie stacjonarne. Czas trwania 8h dydaktycznych.

Program:

1. Ogólny opis procesu produkcji banknotów:
• produkcja papieru banknotowego,
• techniki drukowania (druk offsetowy, typograficzny i stalorytniczy) ze wskazaniem na cechy charakterystyczne elementów wydrukowanych,
• zabezpieczenia banknotów (znak wodny, pasek zabezpieczający, mikrodruk, efekt przeźrocza, farba zmienna optycznie, druk kątowy, hologram) stosowane w papierni i drukarni oraz wykorzystanie informacji zawartych w zabezpieczeniach – na przykładach różnych walut.
2. Techniki fałszerskie:
• banknoty fałszywe, sfałszowane i preparowane,
• wykonywanie falsyfikatów z wykorzystaniem drukarki laserowej lub druku offsetowego. Wskazanie cech obu technik w możliwościach naśladowania wyglądu banknotu oryginalnego,
• imitacje zabezpieczeń i metody ich demaskowania.
3. Tematy uzupełniające wiedzę z zakresu szkolenia:
• zasady wymiany banknotów zniszczonych (banknoty preparowane),
• monety autentyczne i fałszywe,
• wybrane zagadnienia związane z bezpieczeństwem obrotu gotówkowego.
4. Test egzaminacyjny, pozwalający sprawdzić stopień przyswojonej wiedzy.

  • Miejsce szkolenia: Poznań
  • Data rozpoczęcia: 05.11.2021
  • Data zakończenia: 05.11.2021
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 370.00 zł/os.
  • Cena w mniejszej grupie: 370.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Ramy czasowe szkoleń:

kursy jednodniowe: zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00,

kursy dwudniowe: zajęcia w pierwszym dniu rozpoczynają się o godzinie 10:00, w drugim dniu o godzinie 9:00.

Cena szkolenia zależna jest od ilości osób w grupie. Szkolenia zrzeszeniowe odbywają się w grupach do 11 osób i od 12 i więcej. Natomiast szkolenia wspierające rozwój w grupach do 10 osób i od 11 i więcej. 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub poczta) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Kurs kasjera złotowego

Data: 05.11.2021

Miejsce szkolenia: Poznań

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (DzU 2018, poz. 1000).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Kurs kasjera złotowego

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×