E-SZKOLENIE: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 r.

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

E-Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości, kadr i płac, które chciałyby zaktualizować oraz uzupełnić swoją wiedzę z zakresu ZFŚS.

Wymagania:

Poziom zaawansowany.
Od uczestników wymagana jest podstawa znajomość przepisów ustawy o ZFŚS.

Cel:

Celem usługi jest aktualizacja informacji na temat ZFŚS przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych w 2019 r. Zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi
i najważniejszymi wyrokami, orzeczeniami i interpretacjami podatkowymi. Podczas szkolenia omówione zostaną także wybrane zagadnienia związane z tworzeniem
i funkcjonowaniem ZFŚS.

Metodyka:

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.
Czas trwania: 3 x 1 godz. 30 min.

Program:

1. Zmiany w zakresie wysokości odpisu na ZFŚS, limitu pracowników mających wpływ na tworzenie ZFŚS od początku 2018 r.
2. Zmiany w funkcjonowaniu ZFŚS wprowadzone w trakcie 2019 r.
3. Zmiany w zakresie zwolnień podatkowych z tytułu pobytu dzieci pracowników
w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych od 2018 r. oraz inne zmiany
w zakresie zwolnień podatkowych z tytułu działalności socjalnej od 2018 r.
4. Wpływ wyroku TK z 8 lipca 2014 r., (K 7/13) dotyczącego imprez integracyjnych na opodatkowania świadczeń z ZFŚS oraz podleganie tych świadczeń ubezpieczeniom społecznym.
5. Ogólny zarys działalności socjalnej pracodawcy.
6. Osoby uprawnione do świadczeń z Funduszu.
7. Kryteria przyznawania świadczeń z Funduszu.
8. Zasady opodatkowania dofinansowania wypoczynku ze środków ZFŚS.
9. Świadczenia świąteczne dla pracowników i innych osób uprawnionych.
10. Pożyczki, wycieczki, imprezy integracyjne i inne z ZFŚS.
11. Zasady wypłacania świadczenia urlopowego
12. Naliczenie, opodatkowanie, składki ZUS oraz ewidencja świadczenia urlopowego.
13. Wysokość odpisu na ZFŚS a koszty uzyskania przychodów w tym odpis na ZFŚS
w wysokości wyższej niż odpis podstawowy.
14. Świadczenia rzeczowe sfinansowane z ZFŚS.
15. Wczasy pod gruszą dla emeryta.
16. Zapomoga z ZFŚS.
17. Bony towarowe dla emerytów.
18. Pożyczki na cele mieszkaniowe a VAT.
19. Środki wycofane z ZFŚS - odpisy nie mogą być kosztem podatkowym.
20. Korzystanie z ZFŚS przez emerytów i rencistów zakładu.
21. Zwolnienie z oskładkowania świadczeń z Funduszu.
22. Warunki i skutki finansowania z ZFŚS bonów towarowych dla pracowników
i emerytów. Zasady opodatkowania bonów, talonów, kart przedpłaconych finansowanych z ZFŚS.
23. Problem finansowania z ZFŚŚS tzw. zakładowych imprez okolicznościowych
i integracyjnych.
24. Przychody podatkowe związane z działaniem funduszu: opłaty, darowizny i zapisy, odsetki od środków funduszu, oprocentowanie pożyczek, wierzytelności likwidowanych ZFŚS, przychody ze sprzedaży, dzierżawy lub likwidacji środków trwałych bądź zakładowych domów i lokali mieszkalnych.
25. Wydatki związane z funduszem a koszty podatkowe: odpisy i zwiększenia na fundusz a koszt podatkowy, świadczenia urlopowe, wydatki związane
z utrzymywaniem zakładowych obiektów socjalnych, pozostałe wydatki związane
z obsługą funduszu.
26. Działalność socjalna pracodawcy w zakresie podatku VAT: świadczenia na rzecz pracowników a możliwość odliczenia podatku naliczonego, problematyka rozliczania VAT przy świadczeniach z ZFŚS, kasa rejestrująca a świadczenia na rzecz pracowników, z uwzględnieniem interpretacji ogólnej Ministra Finansów
z dnia 27 maja 2013 r. PT1/033/20/831/KSB/12/RD-50859.
27. Sankcje dla pracodawców naruszających regulacje ustawy.
28. ZFŚS w wydawanych interpretacjach podatkowych, orzeczeniach sądowych
i innych.
29. Dyskusja na tematy zaproponowane przez uczestników związane z ZFŚS.

  • Miejsce szkolenia:
  • Data rozpoczęcia: 27.11.2020 09:00
  • Data zakończenia: 27.11.2020
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 299.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub faksem.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

Dane dotyczące sesji

Temat sesji: E-SZKOLENIE: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 r.

Data: 27.11.2020

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia E-SZKOLENIE: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 r.

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×