E-SZKOLENIE: Rzeczowe aktywa trwałe – ŚT i WNiP w ujęciu bilansowym i podatkowym

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości banku spółdzielczego, pracowników działów odpowiedzialnych za administrowanie w banku środkami trwałymi.

Wymagania:

Nie ma zamkniętego katalogu wymagań, które trzeba spełnić aby wziąć udział w e-szkoleniu, a znajomość przepisów ustawy o rachunkowości będzie bardzo przydatna.

Cel:

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy uczestników w zakresie rzeczowych aktywów trwałych - ŚT i WNiP.

Korzyści:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
- będzie miał uporządkowaną wiedzę z zakresu ustalenia wartości początkowej ŚT i WNiP,
- będzie potrafił ustalić transakcje wpływające na ulepszenie, modernizację oraz transakcje odtworzeniowe - remonty,
- uzyska wiedzę do zrozumienia wpływu amortyzacji bilansowej i podatkowej na podatek odroczony (aktywa na odroczony podatek dochodowy / rezerwa na odroczony podatek dochodowy).

Metodyka:

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Sesja on-line 2 x 1,5 h.

Program:

1. Aktywa trwałe ujęcie bilansowe w oparciu o zapisy ustawy o rachunkowości i KSR nr 11.
2. Wartość początkowa ŚT w cenie nabycia - zakupu, otrzymanych z darowizny, otrzymanych nieodpłatnie, ujawnionych podczas inwentaryzacji.
3. Nakłady na środki trwałe w budowie.
4. Ulepszenie ŚT i jego klasyfikacja: modernizacja /remont.
5. Części peryferyjne/ składowe odłączenie lub przyłączanie.
6. Sprzedaż i likwidacja.
7. Amortyzacja: metody, stawki, weryfikacja okresów i stawek.
8. Amortyzacja podatkowa i bilansowa a wpływ na podatek odroczony.
9. Prowadzenie ewidencji ŚT , dokumentacja OT, LT, MT.

  • Miejsce szkolenia:
  • Data rozpoczęcia: 18.10.2021 09:00
  • Data zakończenia: 18.10.2021
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 299.00 zł/os.
  • Cena w mniejszej grupie: 299.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

Dane dotyczące sesji

Temat sesji: E-SZKOLENIE: Rzeczowe aktywa trwałe – ŚT i WNiP w ujęciu bilansowym i podatkowym

Data: 18.10.2021

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia E-SZKOLENIE: Rzeczowe aktywa trwałe – ŚT i WNiP w ujęciu bilansowym i podatkowym

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×