E-SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w Banku Spółdzielczym w świetle Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE zwanego dalej „RODO oraz w świetle nowej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

- pracownicy Banku spółdzielczego uczestniczący w procesie udzielania kredytów i otwierania rachunków bankowych
- osoby zatrudnione w pionie realizującym zadania w zakresie zatrudnienia i spraw pracowniczych
- członkowie Zarządu Banku Spółdzielczego

Wymagania:

- uczestnictwo w realizacji czynności bankowych związanych z przetwarzaniem danych klientów
i pracowników Banku
- pełnienie funkcji członka Zarządu Banku Spółdzielczego.

Cel:

Pełne wdrożenie Rozporządzenia Parlamentu i Rady nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. z uwzględnieniem aktualnej ustawy o ochronie danych osobowych.

Korzyści:

Zapewnienie bezpieczeństwa Banku w zakresie ochrony danych osobowych klientów i pracowników banku.

Metodyka:

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Sesja on-line 2 x 1,5h.

Program:

1. Obowiązek przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu i Rady nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. od dnia 25.05.2018 r. niezależnie od daty wejścia w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Nowe relacje między Rozporządzeniem nr 2016/679 oraz projektem nowej ustawy o ochronie danych osobowych (obecnie zasadnicze rozstrzygnięcia znajdują się w rozporządzeniu
nr 2016/679, natomiast uzupełniające rozstrzygnięcie zostało przyjęte w nowej ustawie
o ochronie danych osobowych).
3. Zakres stosowania Rozporządzenia nr 2016/679 (zakres przedmiotowy, zakres podmiotowy
i zakres terytorialny).
4. Szczegółowe omówienie definicji:
- „dane osobowe”,
- „przetwarzanie”, „profilowanie”, „pseudonimizacja”, „zbiór danych”, „administrator”, „podmiot przetwarzający”, „odbiorca”, „Strona trzecia”, „naruszenie ochrony dóbr osobistych”, „organ nadzoru”.
5. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych w świetle Rozporządzenia 2016/679.
6. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych (zakres możliwości przetwarzania danych osobowych).
7. Przetwarzanie szczególnych danych tzw. „wrażliwych” w świetle Rozporządzenia nr 216/679.
8. Obowiązki Administratora danych, wobec:
1) osoby, której dane były pozyskane przez bank,
2) w sytuacji pozyskania danych od innych podmiotów.
9. Sprostowanie, usuwanie i ograniczenie przetwarzania danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”).
10. Obowiązki Administratora w zakresie (zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, także na etapie projektowania i przetwarzania).
11. Procedury, które Administratora stosuje w przypadku stwierdzenia naruszeń ochrony danych osobowych.
12. Rola i znaczenie „Inspektora Ochrony Danych”.
13. Obowiązki Administratora w zakresie certyfikacji oraz w zakresie opracowania i stosowania kodeksu postępowania.
14. Ochrona prawna danych osobowych (skarga, ochrona przy udziale organów sądowych, prawo do odszkodowania).
15. Sankcje, które mogą być nakładane w stosunku do Administratora (administracyjne kary pieniężne) w przypadku naruszeń Rozporządzenia nr 2016/679.

  • Miejsce szkolenia:
  • Data rozpoczęcia: 27.07.2021 09:00
  • Data zakończenia: 27.07.2021
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 299.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

Dane dotyczące sesji

Temat sesji: E-SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w Banku Spółdzielczym w świetle Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE zwanego dalej „RODO oraz w świetle nowej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Data: 27.07.2021

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia E-SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w Banku Spółdzielczym w świetle Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE zwanego dalej „RODO oraz w świetle nowej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×