E-SZKOLENIE: Analiza luki wdrożenia Rekomendacji Z

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

Szkolenie jest skierowane do członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, pracowników komórek obsługi organów statutowych, komórek organizacyjnych, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej oraz innych osób - pracowników banków spółdzielczych, zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

Wymagania:

Poziom szkolenia: podstawowy w zakresie organizacji pracy Banku.

Cel:

Rekomendacja Z stanowi zbiór dobrych praktyk w zakresie zasad ładu wewnętrznego. Na ład wewnętrzny składają się w szczególności: system zarządzania bankiem, organizacja banku, zasady działania, uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność oraz wzajemne relacje rady nadzorczej, zarządu i osób pełniących kluczowe funkcje w banku.
Banki powinny dostosować swoje przepisy wewnętrzne do zapisów Rekomendacji Z do końca 2021 roku z terminem wejścia w życie najpóźniej od 01 stycznia 2022r. Część zmian procedur, wynikających z zapisów Rekomendacji Z należy powiązać z innymi zmianami przepisów, jak np. Wytyczne EBA/GL/2020/06 czy Rozporządzeniami Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej z 2021r.
Celem niniejszego szkolenia jest przygotowanie analizy luki, tj. sprawdzenie, jakie elementy Rekomendacji Z wymagają wprowadzenia do dotychczasowych procedur Banku, jakie trzeba stworzyć od nowa i zaplanowanie działań w celu wdrożenia Rekomendacji Z - opracowanie harmonogramu zmian w procedurach wewnętrznych.

Korzyści:

1. Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona analiza luki prawnej w obszarze Rekomendacji Z,
2. Uczestnik otrzyma analizę luki zawierającą wskazania, jakie elementy Rekomendacji Bank już wdrożył, a jakie wymagają wdrożenia,
3. Uczestnik otrzyma listę regulacji wewnętrznych, które wymagają zmian,
4. Uczestnik szkolenia otrzyma wzór harmonogramu działań mających na celu wdrożenie Rekomendacji Z.

Metodyka:

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Sesja on-line 2 x 1,5 h.

Program:

1. Podstawy prawne wdrożenia Rekomendacji Z.
2. Weryfikacja Regulaminu organizacyjnego, Regulaminu działania Zarządu, Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
3. Opracowanie przejrzystych i obiektywnych zasad zatrudniania i wynagradzania, oceny, a także nagradzania i awansu zawodowego pracowników,
4. Definicja funkcji kluczowych w Banku,
5. Weryfikacja metodyk oceny odpowiedniości,
6. Etyka bankowa i kultura ryzyka,
7. Weryfikacja Polityki zarządzania ryzykiem konfliktu interesów w powiązaniu min. Z ochroną sygnalisty czy oceną ryzyka ESG,
8. Uzupełnienie Polityki informacyjnej Banku,
9. Zasady wynagradzania w banku, w tym rola Rady Nadzorczej w zatwierdzaniu Polityki wynagrodzeń obejmującej wszystkich pracowników,
10. Rola jednostek biznesowych w zarządzaniu ryzykiem,
11. Weryfikacja Instrukcji zarządzania zmianami:
a. Procedura tworzenia procedur,
b. Procedura wdrażania nowych produktów,
c. Polityka cenowa i polityka rentowności produktów kredytowych,
12. Uzupełnienie SIZ:
a. Weryfikacja zasad ładu wewnętrznego,
b. Ocena przestrzegania zasad ładu wewnętrznego,
c. Weryfikacja regulaminów zarządu i rady nadzorczej,
d. Inne.
13. Pytania i odpowiedzi.

  • Miejsce szkolenia:
  • Data rozpoczęcia: 11.10.2021 13:00
  • Data zakończenia: 11.10.2021
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 299.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

Dane dotyczące sesji

Temat sesji: E-SZKOLENIE: Analiza luki wdrożenia Rekomendacji Z

Data: 11.10.2021

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia E-SZKOLENIE: Analiza luki wdrożenia Rekomendacji Z

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×