Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego

Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego

  • Rok wydania: 2019
  • Stron: 26
  • Wydanie: e-book
  • Cena: 32,52 zł netto PLN
Opis:

Wydanie IV uaktualnione w szczególności w zakresie:
• realizacji zajęcia rachunku bankowego przez organ samorządu terytorialnego na szczeblu Gminy (Wójta, Burmistrza i Prezydenta Miasta) w zakresie dochodzenia należności z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• podejmowanie działań związanych ze zbiegiem egzekucji administracyjnej prowadzonej wyłącznie przez organy administracyjne,
• blokady rachunku bankowego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Spis treści:
Rozdział I. Postanowienia wstępne

Rozdział II. Ocena przez Bank wniosku organu egzekucyjnego zmierzającego do zajęcia rachunku bankowego

Rozdział III. Sposób postępowania Banku w przypadku, gdy zajęcie rachunku dotyczy osoby prowadzącej działalność gospodarczą z uwzględnieniem sytuacji, gdy osoba ta jest jednocześnie wspólnikiem spółki cywilnej lub spółki osobowej prawa handlowego

Rozdział IV. Zakres zajęcia „rachunku wspólnego”, gdy dłużnikiem jest jeden ze współposiadaczy rachunku wspólnego

Rozdział V. Zasady zajęcia rachunku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lecz, którym ustawa przyznaje zdolność prawną

Rozdział VI. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dokonane przez organy samorządu terytorialnego na szczeblu gminy

Rozdział VII. Zakres egzekucji prowadzonej do rachunków oszczędnościowych

Rozdział VIII. Sposób postępowania Banku, w przypadku, gdy do zajętego rachunku bankowego podjęta będzie egzekucja przez następny (kolejny) organ egzekucyjny (zbieg egzekucji)

Rozdział IX. Problematyka wykorzystywania rachunków oszczędnościowych do rozliczania działalności gospodarczej

Rozdział X. Problematyka egzekucji skierowanej do rachunku bieżącego, w którym udzielono kredytu odnawialnego lub też do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w którym to rachunku udzielono kredytu (utworzono linię kredytową)

Rozdział XI. Realizacja niektórych wypłat w przypadku zajęcia rachunku przez komornika sądowego

Rozdział XII. Realizacja niektórych wypłat z rachunku zajętego przez administracyjny organ egzekucyjny

Rozdział XIII. Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego dokonana przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i skutki prawne tej blokady na zajęcie rachunków tych podmiotów przez organy egzekucyjne

Rozdział XIV. Szczegółowa procedura realizacji przez Bank zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego po 9.07.2018

Rozdział XV. Ograniczenia w zakresie realizacji zajęcia rachunku bankowego dłużnika, w sytuacji, gdy na rachunku bankowym są środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rozdział XVI. Zakończenie

Informacje dodatkowe:

Wydanie tylko w wersji ebook (PDF).
Plik nie jest chroniony przed powielaniem.

Do publikacji doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 5%.

powrót do listy produktów
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×