Umowa o pracę. Kompendium wiedzy, które musisz znać

Umowa o pracę. Kompendium wiedzy, które musisz znać

  • Rok wydania: 2019
  • Stron: 180
  • Wydanie: e-book
  • ISBN: 978-83-948517-8-1
  • Cena: 28,20 netto zł PLN
Opis:

Książka, dedykowana obydwu stronom, a więc pracodawcy i pracownikowi. W bardzo przejrzysty sposób gromadzi i opisuje przysługujące im możliwości ustaleń, od momentu zawarcia umowy, przez cały okres jej trwania.

Kompendium opisuje poszczególne artykuły kodeksu pracy, porządkując je i wyjaśniając. Dla ułatwienia, na marginesach zamieszczono w ramkach omawiane artykuły, dzięki czemu bardzo łatwo odszukać interesujący czytelnika fragment.

Publikacja jest jednak nie tylko zbiorem wiedzy, ale również praktycznym przewodnikiem zarówno dla pracodawców i pracowników, jak i osób studiujących prawo pracy.

Spis treści

Pierwsze myśli

Wprowadzenie

Rozdział I.
Osobliwość stosunku pracy na tle stosunków zobowiązaniowych

1. Uwagi wprowadzające

2. Stosunek pracy w ujęciu art. 22 § 1 KP

3. Podstawowe cechy stosunku pracy

4. Kierunki przemian stosunku pracy

5. Zobowiązaniowa koncepcja stosunku pracy

Rozdział II.
Zasada swobody umów w świetle art. 3531 KC

1. Istota wolności umów w stosunkach zobowiązaniowych

2. Ograniczenia zasady swobody w stosunkach zobowiązaniowych

2.1. Sprzeczność z przepisami ustawy

2.2. Sprzeczność z naturą stosunku prawnego

2.3. Sprzeczność z zasadami współżycia społecznego

Rozdział III.
Pojęcie, podmioty i forma umowy o pracę

1. Charakter prawny umowy o pracę na tle innych podstaw stosunku pracy

1.1. Typologia stosunków pracy

1.2. Pojęcie i charakter umowy o pracę

2. Podmioty umowy o pracę

2.1. Pojęcie i koncepcja pracodawcy

2.2. Zasady reprezentacji pracodawcy

2.3. Kodeksowa definicja pracownika

2.4. Problem zdolności pracowniczej

3. Forma umowy o pracę i skutki jej niedopełnienia

Rozdział IV.
Kodeksowy katalog umów o pracę

1. Klasyfikacja umów o pracę

2. Tryb zmiany rodzaju umowy o pracę

3. Rodzaje umowy o pracę w świetle art. 25 KP

3.1. Umowa o pracę na okres próbny

3.2. Umowa o pracę na czas nieokreślony

3.3. Umowa o pracę na czas określony

3.4. Umowa na czas zastępstwa nieobecnego pracownika

Rozdział V.
Kształtowanie podstawowej treści umowy o pracę

1. Zakres pojęciowy treści umowy o pracę

2. Elementy obligatoryjne umowy o pracę w świetle art. 29 § 1 KP

2.1. Rodzaj pracy

2.2. Charakter prawny szczegółowego zakresu czynności

2.3. Miejsce wykonywania pracy

2.4. Wynagrodzenie za pracę i jego składniki

2.5. Wymiar czasu pracy

2.6. Termin rozpoczęcia pracy

Rozdział VI.
Fakultatywne elementy umowy o pracę

1. Uwagi wprowadzające

2. Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę

3. Zakres autonomii stron w sferze płacowej

4. Pozostałe dodatkowe warunki umowne

5. Klauzule autonomiczne i umowy dodatkowe

Rozdział VII.
Autonomia pracownika i pracodawcy w świetle art. 18 i 300 KP

1. Uwagi wprowadzające

2. Zasada uprzywilejowania pracownika (art. 18 KP)

3. Zasada równego traktowania jako wyznacznik swobody stron

4. Subsydiarne stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 300 KP)

5. Kwestia dopuszczalności zawierania drugiej umowy o pracę

6. Problemy wokół umów cywilnoprawnych

Wykaz aktów prawnych

Bibliografia

Literatura

Piśmiennictwo

Wykaz aktów prawnych

Ustawodawstwo polskie

Ustawodawstwo unijne

Wykaz skrótów

Know-how – Jak odczytywać przypisy

Informacje dodatkowe:

Wydanie elektroniczne (PDF), zabezpieczone przed powielaniem. Włączony jest tryb dodawania komentarzy. Interaktywny spis treści. Dostęp do tekstu dla czytników ekranowych używanych przez niewidomych.

Cena 1 rozdziału ebooka: 1,08 zł netto. W cenie zawarte są: okładka, spis treści, rozdział, materiały dodatkowe: przypisy, słownik pojęć.
Do publikacji doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 5%.

powrót do listy produktów
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×