Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

  • Rok wydania: 2018
  • Stron: 82
  • Format: A4
  • Wydanie: e-book
  • Cena: 32,52 zł netto PLN
Opis:

Wytyczne i Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

WYTYCZNE

ROZDZIAŁ I. Zagadnienia wstępne

ROZDZIAŁ II. Nowa definicja „danych osobowych”

ROZDZIAŁ III. Nowe pojęcie „przetwarzania”

ROZDZIAŁ IV. Inne istotne definicje przyjęte w Rozporządzeniu nr 2016/679

ROZDZIAŁ V. Podstawowe zasady jakości danych osobowych

ROZDZIAŁ VI. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych

ROZDZIAŁ VII. Zasady przetwarzania danych niezbędnych do wykonywania umów zawieranych przez Bank z osobami fizycznymi

ROZDZIAŁ VIII. Przetwarzanie danych osobowych przez Bank w ramach działań związanych z zawarciem umowy (w okresie poprzedzającym zawarcie umowy)

ROZDZIAŁ IX. Zasady przetwarzania danych w oparciu o zgodę wyrażoną przez osoby, których te dane dotyczą

ROZDZIAŁ X. Uprawnienie Banku do przetwarzania danych osobowych z uwagi na prawnie uzasadniony interes Banku lub innej osoby trzeciej

ROZDZIAŁ XI. Przetwarzanie „wrażliwych danych osobowych”

ROZDZIAŁ XII. Podstawowe zasady, które obowiązany jest przestrzegać Bank w relacjach z osobami, których dane są przetwarzane przez Bank

ROZDZIAŁ XIII. Zakres informacji, które powinien przedstawić Bank, osobie której dane będą przetwarzane

ROZDZIAŁ XIV. Zasady realizacji prawa dostępu danej osoby do jej danych osobowych oraz prawa do sprostowania lub do żądania usunięcia danych osobowych

ROZDZIAŁ XV. Realizacja przez Bank praw osoby, której dane dotyczą do „ograniczenia przetwarzania”

ROZDZIAŁ XVI. Dalsze prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Bank

ROZDZIAŁ XVII. Podstawowe obowiązki Banku związane z ochroną danych osobowych

ROZDZIAŁ XVIII. Zasady bezpieczeństwa danych osobowych w Banku Spółdzielczym

ROZDZIAŁ XIX. Rola Inspektora Ochrony Danych Osobowych

ROZDZIAŁ XX. Rola i znaczenie dla Banku „Kodeksu postępowania” zapewniającego ochronę danych osobowych z uwzględnieniem problematyki certyfikacji potwierdzającej spełnienie przez Bank warunków rozporządzenia nr 2016/679

ROZDZIAŁ XXI. Uprawnienia osoby, której dane osobowe są przetwarzane przez Bank w przypadku naruszenia prawa do ochrony danych osobowych

ROZDZIAŁ XXII. Podstawowe zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych:1) w świetle rozporządzenia nr 2016/679, 2) w świetle projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych.

ROZDZIAŁ XXIII. Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych w świetle projektu ustawy o ochronie danych osobowych

ROZDZIAŁ XXIV. Zakończenie

ROZPORZĄDZENIE

Wykaz przypisów

 

 

Informacje dodatkowe:

Wydnanie tylko w wersji ebook (PDF).
Plik nie jest chroniony przed powielaniem.

Do publikacji doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 5%.

powrót do listy produktów
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×