Stacjonarne
DZIAłALNOść KREDYTOWA

Ocena zdolności kredytowej podmiotów prowadzących pełną księgowość

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Poznań
Data rozpoczęcia: 17.06.2024 10:00
Data zakończenia: 18.06.2024 16:00
Cena: 780.00 netto zł/os.

Adresaci

Pracownicy działów kredytowych Banków Spółdzielczych

Wymagania

Brak

Metodyka

Szkolenie stacjonarne

Program

1. Zdolność kredytowa a ryzyko kredytowe.
2. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji:
a. obowiązek sprawozdawczy i dokumentacyjny podmiotów gospodarczych,
b. podstawowe zasady rachunkowości,
c. struktura sprawozdania finansowego.
3. Analiza zawartości poszczególnych elementów sprawozdania finansowego (w tym identyfikacja sygnałów ostrzegawczych):
a. rachunek zysków i strat,
b. bilans,
c. informacja dodatkowa,
d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
e. zestawienie zmian w kapitałach (funduszach) własnych.
4. Analiza wstępna sprawozdania finansowego:
a. analiza struktury,
b. analiza dynamiki,
c. wzorcowe układy nierówności.
5. Wstępna analiza sprawozdania finansowego i sygnałów ostrzegawczych – studium przypadku.
6. Metodyczne podstawy analizy wskaźnikowej.
7. Analiza wskaźnikowa w praktyce (studium przypadku):
a. analiza rentowności,
b. analiza płynności finansowej,
c. analiza sprawności działania,
d. analiza zadłużenia.
8. Powiązania między wybranymi wskaźnikami finansowymi.
9. Analiza ryzyka bankructwa jednostek gospodarczych.

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub poczta) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia
    Nocleg
    Obiad