Stacjonarne
DZIAłALNOść KREDYTOWA

Analiza kredytowa klienta instytucjonalnego z uwzględnieniem oceny ryzyk w procesie

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Poznań
Data rozpoczęcia: 25.06.2024 10:00
Data zakończenia: 25.06.2024 16:00
Cena: 490.00 netto zł/os.

Adresaci

Pracownicy zajmujący się: sprzedażą produktów, analizą wniosków kredytowych, monitoringiem ekspozycji kredytowych

Wymagania

Podstawowa wiedza kredytowa

Cel

Ocena i interpretacja ryzyka kredytowego w różnych formach prawnych prowadzonych działalności

Korzyści

1. ograniczenie ryzyka kredytowego banku,
2. unikanie błędów związanych z analizą wniosków kredytowych w zakresie powiązań kapitałowych
3. dostosowanie do obowiązujących procedur

Metodyka

Szkolenie stacjonarne. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wykład oraz metody aktywizujące uczestników, z naciskiem na ćwiczenia praktyczne na przykładowych arkuszach lub sprawozdaniach finansowych oraz dyskusje.

Program

1. Podstawy prawne – ważne przy ocenie ryzyka w procesie kredytowym
2. Formy prawne prowadzonej działalności a ryzyko kredytowe
3.Dokumentacja kredytowa i możliwości pozyskiwania danych do oceny ryzyka
4.Analiza kredytowa niezbędne elementy oceny (struktura bilansu, wyniki finansowe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy)
5.Analiza wskaźnikowa – interpretacja wskaźników ,określenie ich poprawności ,i wskazanie ryzyk wynikających z ich poziomu.
a. płynności i sprawności zarządzania
b. rentowności i zyskowności
c. zadłużenia
d. struktury
7. Przykłady

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub poczta) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia
    Nocleg
    Obiad