Online
RYZYKA BANKOWE

Zarządzanie ryzykiem ESG w świetle Wytycznych EBA (projekt) – NOWOŚĆ

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 09.09.2024 09:00
Data zakończenia: 09.09.2024 12:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Szkolenie jest adresowane do: 1. Przedstawicieli Banków będących decydentami w zakresie planów działania oraz strategii 2. Członków Zarządu nadzorujących zarządzanie ryzykiem 3. Pracowników jednostek ryzyka kredytowego 4. Przedstawicieli Banków odpowiedzialnych za ofertę produktową 5. Pozostałych pracowników Banków, dla których temat ‘zielonych finansów’, ‘zarządzanie ryzykiem ESG’, ‘ESG”’jest interesującym zagadnieniem

Wymagania

Brak wymagań wstępnych.

Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie propozycji EUNB opublikowanej w formie projektu Wytycznych dotyczących zarządzania ryzykiem ESG.
Standardy dot. ESG w wielu instytucjach bankowych zostały wdrożone i podlegają ujawnianiu. Ze względu na prowadzone przez EBA konsultacje nowego zakresu regulacji CRR3 i CRD6 (planowana publikacja w bieżącym roku z datą wejścia w życie od 01 stycznia 2025 r.), EUNB przedstawił do konsultacji projekt Wytycznych.
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione wytyczne wraz z planowanymi terminami ich wdrożenia i odniesieniem do zakresu wymaganych działań po stronie instytucji finansowych.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2 x 90min.

Program

I. Projekt wytycznych EUNB (EBA) dotyczących zarządzania ryzykiem ESG:
a) plan i etapy konsultacji
b) termin zgłaszania uwag i komentarzy
c) planowane daty wejścia w życie Wytycznych
II. Ryzyka ESG:
a) rodzaje ryzyk
b) podejście do ryzyk ESG zaproponowane w Wytycznych

III. Wpływ ryzyka ESG:
a) zmiany klimatyczne
b) degradacja środowiska
c) kwestie społeczne i inne czynniki środowiskowe związane z zarządzaniem (ESG)
d) ostre i chroniczne zjawiska fizyczne
e) konieczność przejścia na niskoemisyjną, zasobooszczędną gospodarkę i wpływ tych zmian na sektor finansowy

IV. Zasada proporcjonalności mająca zastosowanie do wewnętrznych zasad zarządzania i zarządzania ryzykiem

V. Wymagania oraz ich zgodność z aktualnie obowiązującymi i planowanymi regulacjami (w trakcie konsultacji i uzgodnień)

VI. Metodologia, identyfikacji i pomiar ryzyk ESG – w świetle projektu Wytycznych

VII. Minimalne standardy zarządzania i monitorowania ryzykami ESG

VIII. Planowanie transformacji instytucji zgodnie ze strategią ESG

IX. Zaangażowanie EBA w obszar zrównoważonego finansowania #sustainable finance, #ESG, Road Map

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia