Online
RYZYKA BANKOWE

Wpływ rekomendacji UKNF na zarządzanie ryzykiem kredytowym cz. I i II

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 18.07.2024 08:30
Data zakończenia: 19.07.2024 10:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

pracownicy Banków Spółdzielczych, zajmujący się procesem zarządzania ryzykiem kredytowym

Wymagania

Podstawowa znajomość zagadnień związanych z procesem kredytowym.

Cel

Utrwalenie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2 x 90 min.
Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wykład oraz metody aktywizujące uczestników, z wykorzystaniem praktycznych kazusów (studiów przypadków) związanych z omawianą problematyką.
Materiały przekazywane uczestnikom zawierają m.in. odpowiedzi od każdego z kazusów oraz test wiedzy do samodzielnego rozwiązania.

Program

Część 1
1. Ryzyko koncentracji:
a) Uregulowania wewnętrzne banku,
b) Identyfikacja ryzyka koncentracji
c) Duże ekspozycje i koncentracja podmiotów powiązanych,
d) Testy warunków skrajnych ,
e) Limity ryzyka koncentracji – rodzaje, poziomy, analizy bankowe,
f) Raportowanie i monitorowanie ryzyka
2. Ryzyko detalicznych ekspozycji kredytowych:
a) Regulacje banku normujące proces zarządzania detalicznymi ekspozycjami kredytowymi,
b) Ocena zdolności kredytowej, z uwzględnieniem metody uproszczonej,
c) DTI – analiza, poziom, dokumentacja banku w zakresie wskaźnika,
d) Testy warunków skrajnych – rodzaje, założenia,
e) Limity normujące ryzyko DEK,
f) System informacji zarządczej ryzyka DEK,

Część 2
1. Ryzyko ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie:
a) Ocena zdolności kredytowej klienta detalicznego i niedetalicznego
b) Okres kredytowania,
c) Wkład własny a limit LTV (warunki i wymogi wyznaczenia),
d) Wymogi obowiązujące od 01.07.2024r.,
e) Wytyczne w zakresie zabezpieczeń (w tym ryzyko związane z czynnikami ESG),
f) Testy warunków skrajnych,
g) Monitorowanie i raportowanie ryzyka EKZH,
2. Wymogi rekomendacyjne dotyczące baz danych odnośnie rynku nieruchomości:
a) Gromadzenie informacji o nieruchomościach,
b) Ocena wiarygodności wykorzystywanych przez banki baz danych dotyczących rynku nieruchomości,
c) Wykorzystywanie bazy danych w bieżącej praktyce związanej z procesem kredytowym,
d) Baza danych w świetle zmienionej Rekomendacji J

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia