Online
TEMATY OGóLNOBANKOWE

Uwzględnienie wytycznych EBA w obowiązkach osób odpowiedzialnych, wymienionych w art. 6-8 ustawy o AML.

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 16.07.2024 11:00
Data zakończenia: 16.07.2024 12:30
Cena: 125.00 netto zł/os.

Adresaci

Sesja on-line adresowana jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w bankach spółdzielczych.

Wymagania

Brak wymagań wstępnych.

Cel

Dnia 14.06.2022 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (The European Banking Authority – EBA) opublikował wytyczne określające rolę i obowiązki osób odpowiedzialnych wymienionych w art. 6-8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593, ze zm.)
W/w wytyczne są dedykowane dla instytucji kredytowych i finansowych. Mają zacząć obowiązywać od dnia 1 grudnia 2022 r.
W związku z powyższym celem niniejszego szkolenia jest omówienie zsynchronizowanych obowiązków osób odpowiedzialnych, wymienionych w art. 6-8 ustawy AML, wynikających z: wytycznych EBA oraz z ustawy AML.

Metodyka

Sesja on-line prowadzona za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.

Program

1. Pojęcia wynikające z art. 6-8 ustawy AML.
2. Podział obowiązków pomiędzy osobami odpowiedzialnymi wymienionymi w art 6-8 ustawy AML.
3. Praktyczne zastosowanie podziału obowiązków pomiędzy w/w osobami odpowiedzialnymi.
4. Wytyczne EBA dotyczące obowiązku osób odpowiedzialnych wymienionych w art. 6-8 ustawy AML.
5. Kary administracyjne nakładane na w/w osoby odpowiedzialne.

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia