Online
PRAWO

Ustawa z dnia 14 czerwca 2024r o ochronie sygnalistów – zmiany obowiązków w zakresie anonimowego powiadamiania o naruszeniach prawa i norm etyki

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 26.08.2024 12:30
Data zakończenia: 26.08.2024 15:30
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

1. Członkowie Zarządu 2. Pracownicy stanowisk ds. zgodności (compliance) 3. Pracownicy stanowisk kontroli wewnętrznej 4. Inspektorzy Ochrony Danych 5. Koordynatorzy ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLRO)

Wymagania

1. Ogólna znajomość przepisów w zakresie systemu zarządzania w banku, compliance, kontroli wewnętrznej, przeciwdziałania praniu pieniędzy
2. Ogólna znajomość praktyki działania banku spółdzielczego

Cel

1. Przypomnieć zakres wymagań i przepisów dotyczących systemu anonimowego powiadamiania i nieprawidłowościach
2. Rozpoznać nowe wymagania prawne i nadzorcze i na tej podstawie ocenić potrzebę dokonania zmian w organizacji oraz regulacjach wewnętrznych
3. Umieć rozpoznać i ocenić nowe obszary ryzyka Banku, wynikające ze zmian przepisów w 2024 r i wykorzystać to w planowaniu działania

Korzyści

1. Uzyskanie wiedzy przydatnej na zajmowanym stanowisku
2. Uzyskanie przykładowych regulacji, raportów, dokumentów
Na zakończenie szkolenia otrzymujecie Państwo:
1. Procedura w zakresie anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących standardów etycznych (zintegrowana, realizuje wszystkie podstawy prawne)
2. Przykładowe szkolenie dla pracowników dotyczące anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących standardów etycznych po zmianach przepisów
1. Analiza skutków dla ochrony danych (DPIA) w zakresie anonimowego zgłaszania naruszeń prawa – aktualizacja związana z nowymi przepisami

Metodyka

1. Wykład on-line
2. Prezentacja przykładów
3. Rozwiązanie problemów i odpowiedzi na pytania
4. Odpowiedzi na wątpliwości uczestników przez wykładowcę po szkoleniu

Program

1. Zapobieganie naruszaniu prawa, nadużyciom gospodarczym, korupcji
2. Przepisy prawne w zakresie anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących standardów etycznych (whistleblowing) w Banku obowiązujące dotąd
1) Rozporządzenie MFFiPR z 8 czerwca 2021r
2) Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r.o ochronie sygnalistów – nowe przepisy prawne
4. Prawidłowa organizacja procesu anonimowego zgłaszania naruszeń prawa
i obowiązujących norm etycznych
1) Zakres stosowania Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów w Banku
a) Wprowadzenie nowych wymagań
b) Uzupełnienie wdrożenia istniejących przepisów stosowanych w Banku
2) Definicja naruszenia prawa – jakie naruszenia mają być zgłaszane zgodnie z nowymi przepisami?
3) Ochrona danych osobowych sygnalisty
4) Zakaz działań odwetowych i środki ochrony
5) Procedura zgłoszeń wewnętrznych – wymagania
6) Zapewnienie zrozumiałych i łatwo dostępnych informacji na temat procedur na potrzeby dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do właściwych organów
7) Zmiany w zakresie organizacji i funkcjonowania kanałów zgłoszeń
8) Informacja zwrotna dla sygnalisty
9) Rejestr zgłoszeń
10) Wyznaczenie bezstronnych osób lub działu właściwego do podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniami oraz do komunikacji z sygnalistą
11) Obowiązek zachowania tajemnicy przez osoby upoważnione do dokonywania przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń
12) Działania następcze, postępowanie wyjaśniające
13) Skutki działania wyjaśniającego
5. Przepisy karne zawarte w Ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów
6. Ochrona danych osobowych sygnalistów zgodnie z Rozporządzeniem UE 106/679 (RODO)
1) Zakres osób, których dane osobowe podlegają ochronie
2) Zasady przetwarzania danych: rzetelność, legalność, minimalizacja danych, czas przechowywania, integralność, poufność
3) Obowiązek informacyjny (klauzula informacyjna)
4) Pomocnicze stosowanie
5) Środki bezpieczeństwa
6) Powierzenie przetwarzania
7) Retencja danych
7. Analiza skutków dla ochrony danych (DPIA) w zakresie anonimowego zgłaszania naruszeń prawa – zmiana związana z nowymi przepisami
8. Nadzór organów Banku i raportowanie o nieprawidłowościach,
raportowanie do IPS
9. Analiza luki w zakresie nowych przepisów

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia