Online
PRAWO

Upadłość konsumencka – uprawnienia i obowiązki Banku w toku postępowania upadłościowego

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 12.07.2024 09:00
Data zakończenia: 12.07.2024 13:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

pracownicy działów windykacji

Wymagania

podstawowa znajomość zagadnień związanych z upadłością

Cel

Przedstawienie problematyki upadłości konsumenckiej jako procedury windykacji wierzytelności bankowych w świetle nowych regulacji prawnych. Przedstawienie instytucji prawnychs wzmacniających pozycję Banku w stosunku do dłużnika – Kredytobiorcy oraz zwiększających szansę na skuteczną windykację wierzytelności.
Omówienie problemów i zagrożeń dla Banków związanych z treścią nowych regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej. Omówienie zmian wprowadzonych w ramach Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw oraz wynikających z wprowadzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Korzyści

Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej omawianej problematyki oraz bieżące wyjaśnienie problemów prawnych.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2x 120min.

Program

I. OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

1. Wniosek o ogłoszenie upadłości:
2. Postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości.
3. Zasady funkcjonowania Krajowego Rejestru Zadłużonych.
4. Masa upadłości.

II. POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE

1. Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej co do zobowiązań upadłego.
2. Wpływ ogłoszenia upadłości konsumenckiej na postępowania sądowe i administracyjne.
3. Likwidacja masy upadłości, formy sprzedaży mienia oraz skutki sprzedaży majątku upadłego w toku postępowania.
4. Zgłoszenie wierzytelności.
5. Podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych z likwidacji masy upadłości.
6. Plan spłaty zobowiązań.
7. Zasady realizacji planu spłaty zobowiązań przez upadłego.
8. Podstawy umorzenia niezaspokojonych zobowiązań upadłego.
9. Instytucja warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego.
10. Postępowanie o zawarcie układu przez konsumenta.
11. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego.

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia