Online
TEMATY OGóLNOBANKOWE

Szkolenie obligatoryjne w zakresie realizacji przez Bank Spółdzielczy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem nowych obowiązków Banku Spółdzielczego wynikających z ustawy o Systemie Informacji Finansowej z dnia 01.12.2022 r. obowiązujących od 10.02.2023 r.

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 04.07.2024 08:30
Data zakończenia: 04.07.2024 13:30
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Pracownicy Banku Spółdzielczego zatrudnieni: - w pionie związanym z obsługą rachunków bankowych, - w pionie kredytowym, w szczególności podejmujących działania w zakresie zabezpieczenia wierzytelności bankowych, w drodze przewłaszczenia, zastawu rejestrowego oraz na etapie ustanowienia hipoteki dla oznaczonej nieruchomości

Wymagania

Dotychczasowe uczestnictwo w transakcjach podlegających kontroli w aspekcie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Cel

Niedopuszczenie do przeprowadzenia transakcji związanych z praniem pieniędzy ewentualnie związanych z finansowaniem terroryzmu z uwzględnieniem szczególnie dotkliwych skutków finansowych dla Banku oraz w zakresie odpowiedzialności karnej pracowników Banku w sytuacji nie reagowania na transakcje obarczone ryzykiem prania pieniędzy.

Korzyści

Uzyskanie niezbędnych kwalifikacji pozwalających na pełną realizację postanowień ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Wykład z uwzględnieniem rozwiązań praktycznych. Czas trwania 3 x 90 min.

Program

1. Omówienie podstawowych rozstrzygnięć, które Bank Spółdzielczy powinien mieć
na uwadze na etapie wdrożenia i stosowania ustawy, przy uwzględnieniu
w szczególności zmian obowiązujących od 15.05.2021 r. a następnie od 31.07.2021 r.
i ostatecznie od 31.10.2021 r.
2. Obowiązek przygotowania i wdrożenia zasad identyfikacji i oceny ryzyka prania pieniędzy z uwzględnieniem nowych rozstrzygnięć dotyczących beneficjenta rzeczywistego i osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne.
3. Nowe obowiązki Banku w procesie wdrożenia i stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
4. Zasady stosowania uproszczonych i wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego.
5. Dodatkowe obowiązki Banku związane z wdrożeniem i stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego.
6. Rola i znaczenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, przy uwzględnieniu poszerzonego zakresu podmiotowego rejestru.
7. Podstawowe zasady przekazywania informacji do GIIF o transakcjach wysokokwotowych.
8. Istotne Banku związane z przekazaniem do GIIF danych dot. transakcji podejrzanych.
9. Szczególne zasady związane z realizacją obowiązku wstrzymania transakcji i blokowania rachunku.
10. Wdrożenie w Banku szczególnych środków ograniczających w tym zamrożenie wartości majątkowych z uwzględnieniem danych podmiotów wpisanych na listę AML.
11. Uchylenie postanowień ustawy dot. niekaralności oraz niezbędnej wiedzy
dla beneficjentów rzeczywistych.
12. Nowe zasady odpowiedzialności banku i pracowników banku oraz innych podmiotów
nie realizujących postanowień ustawy w tym problematyka związana ze stosowaniem przez GIIF administracyjnych kar pieniężnych.
13. Nowe zasady odpowiedzialności banku i pracowników banku w przypadku nie realizowania postanowień ustawy w tym problematyka związana ze stosowaniem przez GIIF administracyjnych kar pieniężnych (do 5 mln EURO lub 10% obrotu).

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia