Online
RYZYKA BANKOWE

Pomiar ryzyka stopy procentowej (IRRBB, CSRBB)

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 22.08.2024 09:00
Data zakończenia: 22.08.2024 14:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Szkolenie jest adresowane do kierownictwa oraz pracowników odpowiedzialnych za monitorowanie i audyt ryzyka stopy procentowej, pracowników kontroli wewnętrznej, audytu oraz compliance, a także osób na kluczowych stanowiskach, do Członków Zarządu i Członków Rad Nadzorczych (komitetu ds. Audytu).

Wymagania

Program podstawowy / średniozaawansowany.
Szkolenie jest dostępne dla wszystkich pracowników / kadry zarządzającej, którzy zarówno posiadają doświadczenie w monitorowaniu ryzyka, jak i dopiero rozpoczynają pracę w komórkach ryzyka, kontroli wewnętrznej, audytu czy compliance.

Cel

Uczestnik pozna najważniejsze aspekty ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej (IRRBB). Na szkoleniu omówione zostaną aktualne problemy wynikające z środowiska najpierw niskich stóp procentowych (po wybuchu pandemii CoVID-19) i skutków obecnego wzrostu stop procentowych w obszarze IRRBB – wpływ na wynik odsetkowy oraz ryzyko inwestycji w dłużne papiery wartościowe a także podstawowe zmiany wynikające z nowych Wytycznych EBA dotyczących IRRBB i CSRBB.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia, prowadzone w formie wykładu wraz z przedstawieniem studiów przypadków oraz przykładów, wynikających z wiedzy i doświadczenia prowadzącego. Czas trwania 3 x 90 min.

Program

 Ryzyko stopy procentowej (wprowadzenie)
 Rodzaje stóp procentowych i ryzyka stopy procentowej
 Komponenty ryzyka stopy procentowej (wg KNF i EBA)
 Metody monitorowania ryzyka stopy procentowej (studia przypadków):
o luka stopy procentowej
o badanie wrażliwości wartości ekonomicznej kapitału własnego na zmiany stóp procentowych
o szacowanie wpływu zmian stóp procentowych na wynik odsetkowy i wartość ekonomiczną kapitału własnego
o ryzyko kredytów o stałym oprocentowaniu
o stress testy, SOT
 Wymogi nadzorcze w zakresie ryzyka stopy procentowej (Wytyczne EBA dot. IRRBB, Wytyczne EBA dot. dot. IRRBB i CSRBB oraz Rekomendacja G)

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia