Online
PRAWO

Podatki od wynagrodzeń NOWOŚĆ

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 22.08.2024 09:00
Data zakończenia: 22.08.2024 12:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Pracownicy działów kadr banku spółdzielczego.

Wymagania

Znajomość podstaw rozliczeń podatkowych.

Cel

W trakcie szkolenia skupimy się na praktycznych aspektach, omawiając realne sytuacje i konkretne przykłady, z którymi Uczestnicy szkolenia mogą spotkać się w codziennej pracy. Szkolenie oparte jest na praktycznych przykładach, co pozwala na natychmiastowe zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2 x 90 min.

Program

Przychód
Nieodpłatne świadczenia i świadczenia w naturze:
❑ Jakie są przykłady nieodpłatnych świadczeń i świadczeń w naturze?
❑ Jak naliczać podatki i składki na te świadczenia? Zasady wypłacania wynagrodzenia:
❑ Jakie są zasady wypłacania wynagrodzenia ze stosunku pracy?
❑ Jakie są zasady wypłacania wynagrodzenia ze stosunku cywilnoprawnego?
Wybrane świadczenia a obowiązek podatkowy
❑ Jakie zasady obowiązują dla nagrody jubileuszowej?
❑ Jakie są przepisy dotyczące odpraw pieniężnych przy przejściu na emeryturę lub rentę?
❑ Jakie są zasady opodatkowania odpraw, odszkodowań i rekompensat za utratę pracy?
❑ Jak naliczać odszkodowania za zakaz konkurencji?
❑ Jakie są zwolnienia dla pracowników powołanych do zasadniczej służby wojskowej?
❑ Jakie przepisy dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z BHP i ekwiwalentów za te świadczenia?
❑ Jak naliczać odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przedmiotów osobistego użytku przy wypadku przy pracy?
❑ Jakie są zasady naliczania ekwiwalentów pieniężnych za użycie narzędzi, materiałów lub sprzętu należących do pracownika?
❑ Jakie przepisy dotyczą wartości ubioru służbowego (umundurowania) lub ekwiwalentu za ten ubiór?
❑ Jakie są zasady finansowania posiłków przez pracodawcę?
❑ Jak naliczać zwrot kosztów używania pojazdów do celów służbowych niebędących własnością pracodawcy?
❑ Jakie są zasady zwrotu kosztów przeniesienia służbowego?
❑ Jakie przepisy dotyczą diet i innych należności z tytułu podróży służbowej?
❑ Jak naliczać wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców?
❑ Jakie świadczenia finansowane z ZFŚS są zwolnione z opodatkowania i oskładkowania?
❑ Jakie zasady dotyczą świadczeń wypłacanych z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe?
❑ Jakie są przepisy dotyczące świadczeń urlopowych i zapomóg?
❑ Jak naliczać środki otrzymywane na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych?
❑ Jakie składniki wynagrodzenia przysługują pracownikom w okresie pobierania świadczeń chorobowych?
❑ Jak naliczać dodatki uzupełniające zasiłek chorobowy do 100% przychodu pracownika?
❑ Jakie są zasady finansowania przejazdów środkami lokomocji przez pracodawcę?
❑ Jak naliczać świadczenia teleinformatyczne?
❑ Jakie przepisy dotyczą nagród za wyniki sportowe i wybitne osiągnięcia zawodowe?
❑ Jak naliczać świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika?
Opodatkowanie składników wynagrodzeń:
Jak opodatkować różne składniki wynagrodzeń?
Ulgi podatkowe
❑ Objęcie zasiłku macierzyńskiego „zerowym PIT”
❑ Ulga na powrót dla podatników osiedlających się w Polsce
❑ Ulga dla podatników z co najmniej czwórką dzieci („ulga dla rodzin”
❑ Ulga dla pracujących seniorów („ulga dla seniorów”)
Oświadczenia i wnioski „podatkowe” dotyczące:
❑ kwoty zmniejszającej podatek,
❑ zwolnień podatkowych w ramach „zerowego PIT”,
❑ rezygnacji z tzw. ulgi dla młodych w wieku do 26 lat,
❑ rezygnacji z kosztów autorskich 50%,
❑ niepobierania zaliczek na podatek.
❑ wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodów
Zasady obliczanie zaliczek podatkowych w przypadku pracowników i zleceniobiorców.
❑ Kwota wolna od podatku
❑ PIT –2 – zasady składania i rozliczania
❑ Koszty uzyskania przychodów
❑ Stawka podatkowa 12 i 32 %
❑ Pomniejszenie obliczonej zaliczki na podatek o właściwą kwotę zmniejszającą
PIT 11
❑ Obowiązek wystawienia PIT-11:
❑ Terminy i zasady
❑ Analiza zawartości dokumentu PIT-11
❑ PIT-11 Pracownik – obcokrajowiec
Zadanie praktyczne i przykłady
Podsumowanie

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia