Online
RYZYKA BANKOWE

Ocena ryzyka kredytowego przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu energetyki odnawialnej (OZE). Zastosowanie „project finance”.

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 25.06.2024 09:00
Data zakończenia: 25.06.2024 16:00
Cena: 429.00 netto zł/os.

Adresaci

Jednodniowe szkolenie adresowane do pracowników banków zajmujących się sprzedażą i oceną ryzyka w kredytowaniu działalności gospodarczej. Szkolenie na poziomie średniozaawansowanym, adresowane jest do osób posiadających wiedzę i doświadczenie z zakresu analizy kredytowej i znających specyfikę finansowania przedsiębiorstw, ale zamierzających rozwinąć swoje kompetencje kredytowe i/lub usystematyzować bądź zaktualizować wiedzę w obszarach związanych z finansowaniem projektów inwestycyjnych w obszarze OZE.

Wymagania

doświadczenie z zakresu analizy kredytowej i znajomość specyfiki finansowania przedsiębiorstw

Cel

Szkolenie prezentuje w sposób przekrojowy najważniejsze kwestie związane z finansowaniem przez bank spółdzielczy przedsięwzięć inwestycyjnych z obszaru energetyki odnawialnej (OZE). Podczas szkolenia przedstawiona jest charakterystyka celów polityki klimatycznej U.E oraz funkcjonowanie rynku energii w Polsce. Omówione są też rodzaje przedsięwzięć z obszaru energetyki odnawialnej w Polsce np. biogazownie, farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Opisane są główne etapy projektów inwestycyjnych w poszczególnych rodzajach przedsięwzięć, typowe decyzje administracyjne towarzyszące takim przedsięwzięciom oraz przedstawiona jest charakterystyka poszczególnych umów. Podczas szkolenia zaprezentowane są też podstawowe czynniki ryzyka poszczególnych rodzajów przedsięwzięć inwestycyjnych z obszaru energetyki odnawialnej z punktu widzenia banku finansującego. Szkolenie pokazuje też dwa podejścia do finansowania projektów z obszarów energetyki odnawialnej: finansowania w oparciu o bilans działającego przedsiębiorstwa (corporate finance) oraz podejście czysto projektowe (project finance).
Szkolenie składa się zarówno z części teoretycznej, która stanowi syntezę wiedzy z tego obszaru oraz przykładów z przeszło 30 letniej praktyki zawodowej autorów To połączenie aspektów praktycznych i teoretycznych nadaje szkoleniu unikalny charakter. Szkolenie uwzględnia ostatnie zmiany w prawie.

Metodyka

Szkolenie za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.
Szkolenie realizowane jest w godzinach: 9:00-16:00

Program

1. Pojęcie przedsięwzięcia inwestycyjnego i energetyki odnawialnej.
2. Energetyka odnawialna w regulacjach U.E i w regulacjach krajowych (ustawa odległościowa i jej wolucja)
3. Funkcjonowanie rynku energii odnawialnej w Polsce. System aukcji OZE organizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki, umowy bilateralne (PPA), w tym z wykorzystaniem linii bezpośredniej, rynek giełdowy (Towarowa Giełda Energii)
4. Charakterystyka poszczególnych rodzajów projektów w obszarze energetyki odnawialnej
• Projekty biomasowe i biogazownie
• Farmy Wiatrowe
• Fotowoltaika
5. Przebieg poszczególnych projektów w obszarze energetyki odnawialnej. Typowe zgody administracyjne i pozwolenia. Typowe umowy dla projektów inwestycyjnych z obszaru energetyki odnawialnej

• Projekty Biomasowe i biogazownie
• Farmy Wiatrowe
• Fotowoltaika

6. Typowe źródła finansowania projektów inwestycyjnych w obszarze energetyki odnawialnej. Rola zielonych kredytów oraz grantów z UE i innych środków pomocowych. uwzględnienia różnych źródeł, w tym finansowania dłużnego bankowego, pożyczek Sponsora i dotacji
7. Finansowanie project finance a finansowanie „corporate finance” w finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych w obszarze energetyki odnawialnej. Analiza porównawcza
8. Ryzyko ponoszone przez banki w związku z finansowaniem projektów w obszarze energetyki odnawialnej
9. Modelowa dokumentacja kredytowa wymagana przez banki przy finansowaniu projektów z obszaru energetyki odnawialnej

Przykładowe kryteria oceny różnych przedsięwzięć inwestycyjnych przez banki w obszarze OZE (budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych, refinansowanie, zakupy farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz biogazownie, zakupy przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw (ZCP), zakupy akcji i udziałów spółek celowych zajmujących się OZE. Rola modeli finansowych w różnych rodzajach OZE. Uwzględnienie sezonowości. Znaczenie wskaźników finansowych w projektach OZE – rola wskaźnika obsługi długu.
10. Zasady ustalania przez bank warunków kredytowania w poszczególnych typach przedsięwzięć inwestycyjnych w OZE (strukturyzacja transakcji) – pakiet zabezpieczeń, klauzule ochronne i finansowane, warunki pierwszej wypłaty kredytu i rozliczenia transakcji. Strukturyzacja kredytu bankowego z uwzględnieniem metodyki debt sizing i debt sculpting (makro). Znaczenie rachunków DSRA i MRA. Kaskada płatności (cash flow waterfall).

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia