Online
RACHUNKOWOść

Ocena finansowa banku na podstawie sprawozdań i wskaźników

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 08.07.2024 09:00
Data zakończenia: 08.07.2024 14:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Szkolenie jest adresowane do pracowników i kadry kierowniczej odpowiedzialnych za badanie kondycji finansowej banku i sporządzanie raportów zarządczych oraz pracowników i kadry kierowniczej kontroli wewnętrznej, audytorów a także Członków Zarządu i Członków Rad Nadzorczych (oraz Komitetu ds. Audytu).

Wymagania

Poziom podstawowy / średniozaawansowany.
Szkolenie jest dostępne dla wszystkich pracowników oraz kadry kierowniczej, którzy zarówno posiadają wiedzę i doświadczenie, jak i dopiero rozpoczynają pracę w komórkach analiz, rachunkowości zarządczej, kontroli wewnętrznej czy audytu.

Cel

Rozwój wiedzy i kompetencji w zakresie oceny kondycji finansowej banku na podstawie sprawozdań i wskaźników finansowych. Po ukończeniu szkolenia Uczestnik zdobędzie wiedzę w zakresie:
 najważniejszych zasad i metod oceny kondycji finansowej banków (studia przypadków)
 budowy podstawowych sprawozdań finansowych, ich badania i analizy

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia, prowadzone w formie wykładu wraz z przedstawieniem studiów przypadków oraz przykładów wynikających z wiedzy i doświadczenia prowadzącego. Czas trwania 3 x 90 min.

Program

1. Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej banku (wprowadzenie)
2. Analiza budowy i oceny podstawowych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat) oraz innych sprawozdań finansowych
3. Analiza sytuacji finansowej (analiza ilościowa) – studia przypadków:
 analiza pozioma (dynamiki) sprawozdań finansowych
 analiza pionowa (struktury) sprawozdań finansowych
 wskaźniki finansowe banku (wskaźniki efektywności, wypłacalności, płynności oraz jakości należności)
4. Analiza czynników niemierzalnych (analiza jakościowa)

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia