Online
STRATEGIA, ORGANIZACJA I ZARZąDZANIE

Obowiązki organów statutowych Banku, w tym Rady Nadzorczej i pracowników Banku, w zakresie sprawowania nadzoru nad systemem zarządzania ryzykiem istotnym dla Banku, z uwzględnieniem organizacji zarządzania ryzykiem środowiskowym ESG

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 23.07.2024 08:30
Data zakończenia: 23.07.2024 13:30
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

• członkowie Rady Nadzorczej w szczególności członkowie Komitetu Audytu, • członkowie Zarządu Banku Spółdzielczego, • pracownicy zespołu (komórki) ds. analiz i ryzyk.

Wymagania

poziom - zaawansowany

Cel

• przedstawienie praktycznych zasad sprawowania nadzoru nad systemem zarządzania ryzykiem z jednoczesnym,
• szczegółowym omówieniem podstawowych rodzajów ryzyka istotnego dla Banku.

Korzyści

Zapewnienie właściwej oceny poziomu ryzyka istotnego dla Banku przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w Banku.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 3x 90 min.

Program

1. Podstawowe zadania, które powinny być uwzględnione w systemie zarządzania ryzykiem.
2. Podstawowe obowiązki Zarządu Banku w ramach systemu zarządzania ryzykiem.
3. Obowiązki Rady Nadzorczej w zakresie nadzoru nad systemem zarządzania ryzykiem.
4. Szczegółowe omówienie zarządzania ryzykiem kredytowym przez organy statutowe Banku.
5. Kompetencje Rady Nadzorczej, które powinny być realizowane w ramach systemu zarządzania ryzykiem kredytowym.
6. Istotne obowiązki organów statutowych Banku Spółdzielczego, w szczególności Rady Nadzorczej, w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym.
7. Udział Rady Nadzorczej i Zarządu Banku w systemie zarządzania ryzykiem stopy procentowej.
8. Nadzór organów statutowych Banku w zakresie zarządzania ryzykiem płynności finansowej.
9. Nadzór Zraządu Banku i Rady Nadorczej w zakresie zarządzania ryzkiem braku zgodności.
10. Podstawowe założenia w zakresie wdrożenia regulacji pozwalających na ograniczenie ryzyka zrównoważonego rozwoju ESG w Banku Spółdzielczym.
11. Ryzyko ESG związane z ochrona środowiska w zakresie działalności wnioskodawców kredytu.
12. Wpływ ryzyka ESG na inne ryzyka istotne dla Banku.
13. Ocena ryzyka fizycznego w aspekcie zagrożeń związanych z ryzykiem ESG.
14. Ryzyko transformacji jako związane z ryzykiem ESG.
15. Uwzględnieni e ryzyka ESG w wewnętrznych regulacjach Banku Spółdzileczego.

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia