Online
TEMATY OGóLNOBANKOWE

Obowiązki Banku i jego pracowników w temacie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zapisane w nowej ustawie z dnia 1.03.2018 r. z uwzględnieniem nowelizacji w 2021 r. – szkolenie okresowe

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 30.09.2024 09:00
Data zakończenia: 30.09.2024 12:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Wszyscy pracownicy Banku spółdzielczego oprócz administracji, ale przede wszystkim osoby odpowiedzialne za ppp i ft w Banku, pracownicy nawiązujący relacje z klientami, pracownicy obsługi klientów, pracownicy udzielający kredytów, kasjerzy, osoby realizujące płatności.

Wymagania

Brak wymagań wstępnych.

Cel

1. Uczestnicy nabędą umiejętności samodzielnego rozpoznawania procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz sposobu rozwiązywania problemów z tym związanych.
2. Podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników w temacie ppp i ft co ułatwi realizację nałożonych na Bank obowiązków ustawowych.
3. Uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do przygotowania oceny ryzyka w temacie pp i ft swojego Banku.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2x 90 min.

Program

1. Wyjaśnienie pojęć prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
2. Omówienie technik i metod pp i ft oraz rozpoznawanie tych przestępstw w Banku.
3. Przedstawienie schematu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Polsce.
4. Podstawy prawne obowiązujące Banki w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
5. Omówienie obowiązków Banku w świetle ustawy o ppp i ft , tj.:
– ocena ryzyka klientów,
– ocena ryzyka instytucji obowiązanej,
– środki bezpieczeństwa finansowego ( identyfikacja i weryfikacja klientów, beneficjentów rzeczywistych, PEPów, ocena stosunków gospodarczych i ich monitorowanie, analiza transakcji, środki uproszczone i wzmożone),
– przechowywanie dokumentów związanych z ppp i ft,
– procedura w Banku,
– szkolenia pracownicze,
– anonimowe zgłaszanie zdarzeń z obszaru ppp i ft,
– przekazywanie i gromadzenie informacji,
– zawiadomienia do GIIF,
– szczególne środki ograniczające (przeciwdziałanie terroryzmowi),
– kontrole instytucji obowiązanych i kary nakładane w ich wyniku.

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia