Online
PRAWO

Jak wdrożyć mechanizmy ochrony sygnalistów – praktyczny przewodnik – wzory dokumentów

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 09.09.2024 12:00
Data zakończenia: 09.09.2024 15:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Pracownicy banków spółdzielczych.

Wymagania

Brak wymagań wstępnych.

Cel

✓ Zrozumienie roli sygnalistów i ich znaczenia dla kultury organizacyjnej.
✓ Wyposażenie pracodawców w umiejętności identyfikowania sytuacji, które mogą prowadzić do naruszeń lub nadużyć.
✓ Dostarczenie narzędzi i procedur do skutecznego zgłaszania naruszeń przez pracowników.
✓ Promowanie otwartej komunikacji w miejscu pracy i budowanie zaufania między pracodawcą a pracownikami.
✓ Zwiększenie świadomości pracodawców dotyczącej obowiązujących przepisów prawnych związanych ze zgłaszaniem naruszeń.

Korzyści

✓ Poprawa kultury organizacyjnej
✓ Szybkie wykrywanie naruszeń
✓ Zwiększenie przejrzystości
✓ Ochrona pracowników
✓ Zgodność z przepisami prawnymi

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2 x 90 min.

Program

I. Wprowadzenie
❑ Rola sygnalistów w miejscu pracy.
❑ Analiza potencjalnych sytuacji prowadzących do naruszeń lub nadużyć.
❑ Praktyczne aspekty zgłaszania naruszeń: narzędzia i procedury.
❑ Budowanie zaufania i otwartej komunikacji w miejscu pracy.
❑ Przegląd przepisów prawnych dotyczących zgłaszania naruszeń.
II Dyrektywa UE 2019/1937:
❑ Jakie są główne założenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w kontekście organizacji systemu sygnalizowania naruszeń?
❑ Jakie są kluczowe elementy, które powinny zostać uwzględnione w systemie sygnalizowania naruszeń zgodnie z dyrektywą?
III. Co wynika z projektu Ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o ochronie sygnalistów
❑ Jakie są konkretne zapisy Ustawy o ochronie sygnalistów?
❑ W jaki sposób polskie przepisy implementują dyrektywę w zakresie ochrony sygnalistów?
✓ warunki objęcia ochroną sygnalistów zgłaszających lub publicznie ujawniających
informacje o naruszeniach prawa;
✓ środki ochrony sygnalistów zgłaszających lub publicznie ujawniających informacje o
naruszeniach prawa;
✓ zasady ustalania wewnętrznej procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i
podejmowania działań następczych;
✓ zasady zgłaszania informacji o naruszeniach prawa organowi publicznemu;
✓ zasady publicznego ujawnienia informacji o naruszeniach prawa;
✓ zadania Rzecznika Praw Obywatelskich związane ze zgłaszaniem informacji o
naruszeniach prawa;
✓ zadania organów publicznych związane ze zgłaszaniem informacji o naruszeniach prawa i z podejmowaniem działań następczych.
❑ Pojęcie naruszenia:
✓ Jakie obszary mogą być objęte pojęciem naruszenia i wymagać zgłoszenia przez sygnalistów?
❑ Kim jest sygnalista
✓ Jakie prawa i obowiązki ma sygnalista w kontekście zgłaszania naruszeń?
✓ Jakie są możliwe działania podejmowane w stosunku do osoby winnej naruszenia
❑ Ochrona sygnalisty:
✓ Jakie są ryzyka działań odwetowych w miejscu pracy i jakie są środki ochrony sygnalistów przed nimi?
✓ Jakie kroki można podjąć w przypadku braku lub nieprawidłowego ustanowienia procedury wewnętrznej?
IV. Kwestie praktyczne:
❑ Sygnalista w miejscu pracy
✓ kanały sygnalizowania
✓ najczęstsze nieprawidłowości
✓ anonimowość
✓ czy zachęcać do zgłaszania
❑ Jak powinna przebiegać i co powinna zawierać wewnętrzna procedura wyjaśniająca naruszenia w miejscu pracy? – etapy wdrażania
✓ Rodzaj organizacji i wymagania przepisów
o Jakie są główne przepisy dotyczące wewnętrznych kanałów zgłoszeń?
o Jakie znaczenie mają wewnętrzne kanały zgłoszeń w kontekście organizacji?
✓ Oficer Compliance i jego rola w organizacji
✓ Kluczowe osoby
o Kto w organizacji jest odpowiedzialny za zarządzanie kanałami zgłoszeń?
o Jakie kompetencje są niezbędne dla osób odpowiedzialnych za wewnętrzne kanały zgłoszeń?
✓ Przygotowanie zakresu zadań
o Jakie zadania powinny być uwzględnione w zakresie zadań związanych z kanałami zgłoszeń?
o Jakie są kluczowe cele związane z zarządzaniem kanałami zgłoszeń?
✓ Cechy różnych kanałów zgłoszeń
o Jakie rodzaje kanałów zgłoszeń mogą być stosowane w organizacji?
o Jakie są zalety i wady różnych kanałów zgłoszeń?
✓ Opracowanie i wdrożenie indywidualnej procedury dokonywania zgłoszeń – wzór
o Jakie środki należy podjąć, aby zapewnić poufność zgłoszeń?
o Jakie technologie mogą być wykorzystane do stworzenia bezpiecznych kanałów informowania
✓ Zakres Szkoleń Pracowników
o Jakie informacje powinny być przekazywane pracownikom i jak powinno być przeprowadzane szkolenia z zakresu wewnętrznych kanałów zgłoszeń?
✓ Szkolenia osób odpowiedzialnych za przyjmowanie zgłoszeń
o Jakie są kluczowe umiejętności, które powinny posiadać osoby przyjmujące zgłoszenia?
o Jakie procedury powinny być stosowane przy przyjmowaniu zgłoszeń i prowadzeniu działań następczych?
✓ Dokumentacja związana z wewnętrznym systemem zgłoszeń – Wypracowanie modelu przesyłania i odbierania zgłoszeń.
o Jak należy prowadzić rejestr zgłoszeń i dokumentować działania?
✓ Procedura zgłaszania nieprawidłowości
o Jakie kroki obejmuje procedura zgłaszania nieprawidłowości?
o Jakie są kanały komunikacji dla sygnalistów?
✓ Procedura wewnętrznych postępowań wyjaśniających
o Jakie etapy obejmuje wewnętrzne postępowanie wyjaśniające?
o Jakie są standardy postępowania z zgłoszeniami?
o Analiza zgłoszenia i plan działania (materiał dowodowy, dialog z sygnalistą, kontakt z zainteresowanymi, skład zespołu wyjaśniającego) . Prowadzenie rozmów wyjaśniających – kluczowy etap postępowania
✓ Rejestr zgłoszeń
o Jakie informacje powinny być zawarte w rejestrze zgłoszeń?
✓ Notatki z rozmów, ustaleń i innych czynności
o Jak dokumentować rozmowy i ustalenia związane ze zgłoszeniami?
o Jakie są zasady archiwizowania dokumentacji związanej z postępowaniami wyjaśniającymi?
o Gromadzenie i analizowanie dowodów – archiwizacja dokumentów.
✓ Zakres udzielanych informacji zwrotnych
o Jakie informacje zwrotne powinny być udzielane sygnalistom?
o Jakie są zasady komunikacji z sygnalistą podczas procesu wyjaśniającego?
o Jak zapewnić wsparcie sygnalistom w trakcie postępowania?
✓ Ocena informacji pod kątem ryzyka nadużyć i zagrożeń bezpieczeństwa
o Jakie są kryteria oceny ryzyka nadużyć i zagrożeń bezpieczeństwa?
✓ Ocena ryzyka szkody i działań odwetowych wobec sygnalisty
o Jakie działania należy podjąć w celu ochrony sygnalisty?
o Jak oceniać ryzyko działań odwetowych wobec sygnalisty?
✓ Działania następcze
o Jakie działania następcze powinny być podjęte po zakończeniu postępowania wyjaśniającego?
o Jak monitorować i oceniać skuteczność działań następczych?
✓ Zgłaszanie organom ścigania
❑ Sankcje i obowiązki:
✓ Jakie są sankcje za utrudnianie zgłaszania naruszeń i naruszanie obowiązku zachowania poufności –
✓ odszkodowanie i zadośćuczynienie dla sygnalisty
✓ Jakie obowiązki mają strony stosunku pracy w kontekście zgłaszania naruszeń?
V. Podsumowanie – zadanie praktyczne

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia