Online
RYZYKA BANKOWE

Funkcja Compliance w poszczególnych obszarach funkcjonowania Banku Spółdzielczego

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 05.07.2024 09:00
Data zakończenia: 05.07.2024 14:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Pracownicy banków spółdzielczych uczestniczący w procesie zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz aktualizacji regulacji.

Wymagania

Szkolenie jest dostępne dla wszystkich i nie wymaga spełnienia warunków wstępnych.

Cel

Celem usługi jest rozwój kompetencji uczestników w zakresie:
– metodyki organizacji Banku,
– istoty i znaczenia funkcji Compliance w działalności Banku z uwzględnieniem usytuowania tego stanowiska w strukturze organizacyjnej,
– konstrukcji i funkcjonowania matrycy funkcji kontroli,
– reagowania na zmiany w otoczeniu prawnym Banku.

Korzyści

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:
– wiedział, jak poprawnie zredagować strukturę organizacyjną,
– potrafił umieścić funkcję Compliance w strukturze organizacyjnej,
– potrafił prawidłowo zredagować matrycę funkcji kontroli,
– miał umiejętność w zakresie aktualizacji i monitoringu zgodność regulacji bankowych z obowiązującymi przepisami zewnętrznymi.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 3 x 90 min.

Program

1. Organizacja Banku w tym jego struktura organizacyjna.
2. Identyfikacja ryzyka braku zgodności w tym:
1) dokumentacja i regulacje wewnętrzne dotyczące ryzyka braku zgodności,
2) system zarządzania ryzykiem braku zgodności,
3) szacowanie i monitoring ryzyka braku zgodności.
3. Funkcja Compliance w Banku w tym:
1) funkcją Compliance w strukturze organizacyjnej Banku,
2) zadania w zakresie realizacji funkcji Compliance.
5. Możliwe rozwiązania organizacyjne (w świetle przepisów zewnętrznych) dotyczące wydzielenia samodzielnego stanowiska ryzyka braku zgodności z uwzględnieniem małych Banków.
6. Rekomendacja H i system kontroli zewnętrznej.
7. Funkcja Compliance w matrycy funkcji kontroli – możliwe rozwiązania w praktyce.

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia