Online
DZIAłALNOść KREDYTOWA

Fundacja rodzinna – istota, zasady działania i wpływ na kredyty bankowe

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 03.09.2024 09:00
Data zakończenia: 03.09.2024 11:00
Cena: 159.00 netto zł/os.

Adresaci

Pracownicy kredytowi banków spółdzielczych.

Wymagania

Podstawowa wiedza kredytowa.

Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie istoty fundacji rodzinnej, jej podstawowych celów i zasad działania ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na zobowiązania wynikające z umów rachunku bankowego, pożyczek i kredytów hipotecznych.

Metodyka

Sesja on-line prowadzona za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2h.

Program

1. Czym jest fundacja rodzinna i jakie są jej cele?
2. Kto może założyć fundację rodzinną?
3. Utworzenie fundacji rodzinnej.
4. Wnoszenie mienia do fundacji rodzinnej.
5. Statut fundacji rodzinnej.
6. Organy fundacji rodzinnej.
7. Podstawowe aspekty podatkowe.
8. Odpowiedzialność w fundacji rodzinnej:
a) Zasady ogólne;
b) Odpowiedzialność za zobowiązania fundacji oraz fundatorów;
c) Odpowiedzialność fundacji rodzinnej oraz fundatorów za zobowiązania wynikające z umów rachunku bankowego, pożyczek i kredytów hipotecznych;
d) wpływ wniesienia mienia obciążonego hipotecznie do fundacji rodzinnej na zobowiązania wynikające z umowy kredytu hipotecznego;
e) sposób dochodzenia roszczeń wobec fundacji rodzinnej z tytułu umów rachunku bankowego, pożyczek i kredytów hipotecznych.

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia