Online
PRAWO

Działania Banku w przypadku podjęcia postępowania restrukturyzacyjnego z udziałem Banku oraz z inicjatywy dłużnika w oparciu o postanowienia ustawy – Prawo restrukturyzacyjne

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 17.07.2024 09:00
Data zakończenia: 17.07.2024 12:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Szkolenie jest adresowane do pracowników banków zajmujących się dłużnikami, w stosunku do których otworzono postępowanie restrukturyzacyjne.

Wymagania

Brak wymagań wstępnych.

Cel

Uczestnik rozwinie kompetencje pozwalające mu na skuteczną i efektywną ochronę interesów banku w toczącym się postępowaniu restrukturyzacyjnym, w tym będzie potrafił:
1. ocenić ryzyka związane otworzeniem postępowania restrukturyzacyjnego przeciwko dłużnikowi,
2. sprawdzić poprawność spisu wierzytelności sporządzonego przez nadzorcę lub zarządcę,
3. dokonać oceny propozycji układowych złożonych przez dłużnika pod kątem zaspokojenia interesów banku,
4. korzystać w sposób poprawny z uprawnień przysługujących bankowi jako uczestnikowi postępowania restrukturyzacyjnego,
5. zagłosować prawidłowo za przyjęciem lub odrzuceniem układu,
6. ocenić skutki związane z układem,
7. podjąć odpowiednie działania w stosunku do postępowań egzekucyjnych toczących się z udziałem restrukturyzowanego dłużnika.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2 x 90 min.
Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wykład oraz metody aktywizujące uczestników, z wykorzystaniem praktycznych kazusów (studiów przypadków) związanych z omawianą problematyką.
Materiały przekazywane uczestnikom zawierają m.in. odpowiedzi od każdego z kazusów oraz test wiedzy do samodzielnego rozwiązania.

Program

1. Podstawowe zasady postępowania restrukturyzacyjnego
1.1. Podstawy i warunki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (art. 1–13 pr. rest.)
1.2. Otwarcie i przebieg postępowania restrukturyzacyjnego
1.2.1. Wniosek restrukturyzacyjny
1.2.2. Plan restrukturyzacyjny
1.2.3. Umieszczenie wierzytelności banku w spisie wierzytelności
1.2.4. Uprawnienia banku jako uczestnika postępowania restrukturyzacyjnego
1.2.5. Zgromadzenie wierzycieli oraz rada wierzycieli
1.3. Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego

2. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych
2.1. Postępowanie układowe
2.1.1. Zawarcie układu
2.1.1.1. Wierzytelności bankowe objęte układem
2.1.1.2. Rodzaje propozycji układowych
2.1.1.3. Ocena propozycji układowych przez bank
2.1.2. Skutki układu
2.1.2.1. Moc wiążąca układu
2.1.2.2. Ochrona praw wynikających z hipoteki, zastawu
2.1.2.3. Postępowania zabezpieczające i egzekucyjne
2.1.3. Zmiana układu
2.1.4. Uchylenie i wygaśnięcie układu
2.1.5. Układ częściowy
2.2. Postępowanie o zatwierdzenie układu
2.3. Przyspieszone postępowanie układowe
2.4. Postępowanie sanacyjne

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia