Zasady testowania Planów Ciągłości Działania (BCP) i Planów Awaryjnych (DRP). SZKOLENIE Z PODSUMOWUJĄCĄ SESJĄ ON-LINE

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

Adresatami szkolenia są:

• Osoby odpowiedzialne za obszar zarządzania ryzykiem operacyjnym
• Osoby odpowiedzialne za utrzymanie Planów Ciągłości Działania
• Właściciele procesów biznesowych
• Specjaliści/pracownicy IT
• Audytorzy wewnętrzni
• Członkowie Zarządów nadzorujący obszar ryzyka operacyjnego / ciągłości działania

Wymagania:

Szkolenie jest dostępne dla wszystkich.

Cel:

Podczas warsztatów uczestnicy zdobędą umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania ciągłością działania (BCM) oraz możliwość weryfikacji poprawności opracowanych procedur w ramach Planu Ciągłości Działania (BCP) i Planu Awaryjnego (DRP) podczas procesu testów. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z formami testów, ich celem oraz zakresem.

Korzyści:

Uczestnicy zdobędą wiedzę w obszarze budowy scenariuszy testowych, programu testów oraz przygotowania raportu z testów. Trener poprzez przygotowane dla uczestników case study nie tylko opisze jak powinna wyglądać współpraca osób po stronie biznesu z IT, ale także omówi procedurę aktualizacji i przeglądu Planu Ciągłości Działania (BCP).

Metodyka:

Szkolenie prowadzone jest w formie łączącej wykład z praktycznymi ćwiczeniami.

BCMG świadczy usługi szkoleniowe, które skupiają się na podnoszeniu efektywności
wykonywanej pracy przez wyznaczone osoby oraz rozwijania kompetencji i kwalifikacji
poprzez dostęp do najlepszych praktyk oraz sprawdzonych rozwiązań biznesowych.
W ramach prowadzonych szkoleń i warsztatów zwracamy szczególną uwagę, aby
program szkolenia (warsztatów) dopasowany był do specyfiki sektora bankowości
spółdzielczej oraz wiedzy uczestników, a ćwiczenia i symulacje dostosowane były do
rzeczywistych sytuacji i problemów, jakie mogą pojawić się w banku.
Korzyścią dla naszych Klientów są opracowane w ramach ćwiczeń materiały (wzorce dokumentów), które przekazujemy do wykorzystanie bezpłatnie w banku.

Program:

• Zasady aktualizacji dokumentacji systemu zarządzania ciągłością działania (BCMS)
• Analiza dokumentacji Planów Ciągłości Działania (BCP) pod kątem dokładności i dostosowania zapisanych w nim procedur
• Działania korygujące
• Działania zapobiegawcze
• Opracowanie procedur testowania Planu Ciągłości Działania (tzw. scenariusze testów) – ćwiczenie
• Przygotowanie uczestników oraz zasobów do przeprowadzenia testów operacyjnych
• Przygotowanie planu i scenariuszy testów zgodnie z przyjętą strategią - ćwiczenie
• Jak przygotować testy Planów Ciągłości Działania - koordynacji działań ze służbami pracującymi w trybie ciągłym - straż, policja
• Opracowanie harmonogramu testów Planu Ciągłości Działania przy uwzględnieniu zakresu działalności oraz architektury systemu IT
• Opracowanie procedur aktualizacji Planu Ciągłości Działania

  • Miejsce szkolenia: Bydgoszcz
  • Data rozpoczęcia: 22.07.2019
  • Data zakończenia: 22.07.2019
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 511.50 zł/os.
  • Cena w mniejszej grupie: 581.50 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Ramy czasowe szkoleń:

kursy jednodniowe: zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00,

kursy dwudniowe: zajęcia w pierwszym dniu rozpoczynają się o godzinie 10:00, w drugim dniu o godzinie 9:00.

Cena szkolenia zależna jest od ilości osób w grupie. Szkolenia zrzeszeniowe odbywają się w grupach do 11 osób i od 12 i więcej. Natomiast szkolenia wspierające rozwój w grupach do 10 osób i od 11 i więcej. 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Zasady testowania Planów Ciągłości Działania (BCP) i Planów Awaryjnych (DRP). SZKOLENIE Z PODSUMOWUJĄCĄ SESJĄ ON-LINE

Data: 22.07.2019

Miejsce szkolenia: Bydgoszcz

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Zasady testowania Planów Ciągłości Działania (BCP) i Planów Awaryjnych (DRP). SZKOLENIE Z PODSUMOWUJĄCĄ SESJĄ ON-LINE

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×