Zarządzanie ryzykiem braku zgodności, pomiar ryzyka, analiza luki regulacyjnej, mapy ryzyka w 2019 r.

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

1. Członkowie Zarządu
2. Pracownicy stanowisk ds. zgodności (compliance)
3. Pracownicy stanowisk kontroli wewnętrznej

Wymagania:

1. Ogólna znajomość przepisów w zakresie compliance i kontroli wewnętrznej w banku, w tym: przepisów Prawa bankowego w zakresie systemu kontroli, Rozporządzeń UE, Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Uchwał KNF, Rekomendacji KNF, Metodyki BION
2. Ogólna znajomość praktyki działania banku spółdzielczego

Cel:

1. Przypomnieć zakres zmian wpływających na zadania kontroli wewnętrznej, komórki ds. zgodności (ryzyka braku zgodności, compliance) w Banku
2. Rozpoznać nowe wymagania nadzorcze w zakresie audytu, kontroli wewnętrznej, compliance         i na tej podstawie ocenić potrzebę dokonania zmian w organizacji oraz regulacjach wewnętrznych
3. Umieć rozpoznać i ocenić nowe obszary ryzyka Banku, wynikające ze zmian przepisów w 2019 r               i wykorzystać to w planowaniu kontroli, planowaniu działań

Korzyści:

1. Uzyskanie wiedzy przydatnej na zajmowanym stanowisku
2. Uzyskanie przykładowych regulacji, raportów, dokumentów dotyczących kontroli wewnętrznej

W trakcie szkolenia otrzymujecie Państwo:
· Polityka w zakresie ryzyka braku zgodności Opracowana na podstawie Rozp. MRiF Rekomendacji M i H KNF
· Instrukcja/zasady zarządzania ryzykiem braku zgodności Opracowana na podstawie Rozp. MRiF Rekomendacji M i H KNF
· Procedura/instrukcja w zakresie zgłaszania naruszeń Opracowana na podstawie Rozp. MRiF i Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
· Mapa ryzyka braku zgodności Opracowana na podstawie Rek. H KNF oraz przepisów obowiązujących i wchodzących w życie w 2019
· Plan compliance Roczny plan działania komórki ds. zgodności
· Sprawozdanie roczne Roczne sprawozdanie komórki ds. zgodności do Zarządu oraz Rady Nadzorczej
· 6 Sprawozdanie kwartalne Kwartalne sprawozdanie komórki ds. zgodności do Zarządu oraz Rady Nadzorczej (Komitetu Audytu) zawierające pełną
· Sprawozdanie z efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności Roczne sprawozdanie z efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności dla Rady Nadzorczej
· Kryteria i roczna ocena adekwatności i skuteczności działania komórki compliance Ocena roczna dokonywana na podstawie przepisów przez Radę Nadzorczą

Metodyka:

1. Wykład i ćwiczenie
2. Prezentacja przykładów
3. Rozwiązanie problemów i odpowiedzi na pytania
4. Odpowiedzi na wątpliwości uczestników przez wykładowcę po szkoleniu

Program:

1. Przepisy prawne i regulacje dotyczące obszaru compliance
1) Prawo bankowe
2) Rozp. MRiF z 6 marca 2017r
3) Rekomendacja H KNF
4) „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (ZŁK)
5) Wytyczne Europejskiego Organu Nadzoru
2. Komórka ds. zgodności
1) Organizacja i podporządkowanie służbowe
2) Zakres zadań i odpowiedzialności
3. Działanie komórki ds. zgodności
1) Obszary przedmiotowe i podmiotowe compliance (uniwersum compliance)
2) Działania komórki związane z zapobieganiem naruszaniu przepisów
3) Metodyka identyfikacji i pomiaru ryzyka
4) Testy zgodności - zakres i sposób przeprowadzania
5) Raportowanie do organów banku
4. Polityka zgodności/zasady zarządzania ryzykiem zgodności
5. Ocena komórki compliance dokonywana przez organy banku
1) Ocena odpowiedniości pracowników komórki compliance (wg EBA)
2) Roczna ocena adekwatności i skuteczności komórki compliance
6. Organizacja systemu zarządzania ryzykiem zgodności
1) Zadania komórek i jednostek banku (I i II linia obrony)
2) Współpraca między komórkami i komórką ds. zgodności
7. Ocena efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności
8. Mapa ryzyka w 2019r
   1) Zasady sporządzania mapy ryzyka braku zgodności
   2) Nowe przepisy prawa wchodzące w życie lub planowane w 2019 r
9. Ćwiczenie
   - budowa mapy ryzyka braku zgodności na przykładzie procesów kredytowania
10. Anonimowe zgłaszanie naruszeń przepisów
1) Obowiązki pracowników
2) Ochrona danych osobowych w związku z procedurami anonimowego zgłaszania naruszeń
3) Zadania komórki ds. zgodności
4) Postępowanie wyjaśniające
11. Podsumowanie

  • Miejsce szkolenia: Warszawa
  • Data rozpoczęcia: 18.06.2019
  • Data zakończenia: 18.06.2019
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 490.00 zł/os.
  • Cena w mniejszej grupie: 560.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Ramy czasowe szkoleń:

kursy jednodniowe: zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00,

kursy dwudniowe: zajęcia w pierwszym dniu rozpoczynają się o godzinie 10:00, w drugim dniu o godzinie 9:00.

Cena szkolenia zależna jest od ilości osób w grupie. Szkolenia zrzeszeniowe odbywają się w grupach do 11 osób i od 12 i więcej. Natomiast szkolenia wspierające rozwój w grupach do 10 osób i od 11 i więcej. 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Zarządzanie ryzykiem braku zgodności, pomiar ryzyka, analiza luki regulacyjnej, mapy ryzyka w 2019 r.

Data: 18.06.2019

Miejsce szkolenia: Warszawa

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Zarządzanie ryzykiem braku zgodności, pomiar ryzyka, analiza luki regulacyjnej, mapy ryzyka w 2019 r.

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×