Wycena nieruchomości komercyjnych w podejściu dochodowym – podstawy teoretyczne, analiza przychodów i kosztów funkcjonowania nieruchomości oraz weryfikacja parametrów wykorzystywanych w procesie wyceny. Szkolenie z podsumowującą sesją on-line

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

Adresatami szkolenia są w szczególności wszyscy pracownicy Banków (i ewentualnie podmiotów współpracujących), którzy biorą udział w procesie udzielania, monitoringu, windykacji i spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomościach komercyjnych oraz osoby odpowiedzialne w Banku za tworzenie i zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz procesy i regulacje w zakresie kredytów hipotecznych.

Wymagania:

Szkolenie skonstruowane jest z myślą o możliwości uczestnictwa w nim pracowników banku mających czynny udział w procesie udzielania i obsługi kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach komercyjnych oraz osób zarządzających tymi procesami. Z tego też względu „wejściowy” poziom umiejętności teoretycznych oraz doświadczenia praktycznego wymaga posiadania co najmniej teoretycznej, ugruntowanej wiedzy w zakresie metodyki wyceny wartości nieruchomości.

W części praktycznej szkolenia wykorzystywane będą podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki finansowej i określania wskaźników (wyjaśniane również od strony teoretycznej), jak również posługiwanie się arkuszem xls i wyszukiwarkami internetowymi.

Cel:

1. Usystematyzowanie wiedzy w zakresie systematyki wyceny nieruchomości z punktu widzenia rzeczoznawcy majątkowego i Banku,
2. Poznanie szczegółowych metod i technik szacowania nieruchomości komercyjnych w podejściu dochodowym,
3. Umiejętność identyfikacji elementów przychodów i kosztów generowanych przez nieruchomość lub z działalności prowadzonej na nieruchomości,
4. Umiejętność analizy i weryfikacji podstawowych wskaźników wykorzystywanych w podejściu dochodowym,
5. Umiejętność badania spójności operatów szacunkowych, danych źródłowych i analizy rynku w kontekście relacji dochód z nieruchomości vs. wartość nieruchomości,
6. Umiejętność identyfikacji podstawowych ryzyk wynikających z przyjmowania nieruchomości generujących dochód jako zabezpieczeń długoterminowych kredytów hipotecznych.

Korzyści:

1. Przypomnienie i/lub utrwalenie zasad systematyki wyceny nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego - podejścia do wyceny, wymogi zewnętrzne w zakresie analizy nieruchomości, ryzyka wypływające z niewłaściwej analizy zabezpieczenia,
2. Zdobycie wiedzy w zakresie metod i technik szacowania w podejściu dochodowym do wyceny nieruchomości,
3. Zdobycie umiejętności identyfikacji i weryfikacji podstawowych wskaźników wykorzystywanych w podejściu dochodowym,
4. Zdobycie wiedzy i umiejętności analizy operatu szacunkowego oraz dokumentacji źródłowej w aspekcie przychodów i kosztów możliwych do uzyskania z nieruchomości,
5. Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikacji relacji pomiędzy przychodem z nieruchomości a jej wartością oraz potencjalną płynnością jako zabezpieczenia spłaty kredytu.
6. Identyfikacja, analiza i sposoby eliminacji możliwych błędów w zakresie oceny nieruchomości generujących dochód jako podstawowego zabezpieczenia spłaty kredytu.

Metodyka:

Szkolenie będzie prowadzone z wykorzystaniem różnych technik, tj. w szczególności:
1. Przewodnia prezentacja multimedialna (power point) zawierająca materiał przewodni dla wszystkich części szkolenia.
2. Przedstawienie praktycznych i rzeczywistych przykładów dokumentacji, źródeł informacji i danych wykorzystywanych w procesie wyceny nieruchomości komercyjnych.
3. Analiza przypadków i praca w mniejszych grupach:
a. Przykładowe zapisy z opracowań przygotowane przez prowadzącego szkolenie, wspólna analiza ich zapisów oraz wyszukiwanie ich mocnych i słabych stron,
b. Przykładowe opracowania i zapisy z operatów szacunkowych zgłoszonych przez Uczestników szkolenia -
4. Dyskusja problemowa dla całej grupy – kilka zagadnień (teoretycznych i praktycznych) przygotowanych przez Prowadzącego szkolenie i wspólna analiza najlepszych sposobów postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki oceny nieruchomości dla zabezpieczenia kredytu na różnych etapach procesu.

Program:

Zakres tematyczny
8 godzin (np. 9.30.-16.00.)
1. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości – podstawowe zasady
2. Wycena nieruchomości komercyjnych w podejściu dochodowym – podstawy prawne i formalne oraz wskazówki do stosowania
 metoda inwestycyjna
 metoda zysków
 techniki szacowania
3. Analiza parametrów i wskaźników wykorzystywanych w podejściu dochodowym
 analiza przychodów – czynsze najmu i inne źródła przychodów z nieruchomości, działalność prowadzona na nieruchomości,
 analiza kosztów – koszty operacyjne i inne koszty związane z funkcjonowaniem nieruchomości oraz działalnością prowadzona na nieruchomości,
 pustostany i zaległości czynszowe
 stopa kapitalizacji i stopa dyskontowa
4. Analiza operatu szacunkowego oraz dokumentacji źródłowej w aspekcie przychodów i kosztów możliwych do uzyskania z nieruchomości – teoria i praktyka na wybranych przykładach *.
5. Identyfikacji błędów i ryzyk wynikających z przyjmowania nieruchomości generujących dochód – wycena nieruchomości vs. biznesplan.
6. Dyskusja i podsumowanie szkolenia
(*) możliwe jest omówienie od 3 do 6 konkretnych przypadków przesłanych przez grupę szkoleniową, wymagane przesłanie na min. 4 dni robocze przed danym terminem szkolenia w wersji elektronicznej.

  • Miejsce szkolenia: Poznań
  • Data rozpoczęcia: 25.04.2019
  • Data zakończenia: 25.04.2019
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 511.50 zł/os.
  • Cena w mniejszej grupie: 581.50 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Ramy czasowe szkoleń:

kursy jednodniowe: zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00,

kursy dwudniowe: zajęcia w pierwszym dniu rozpoczynają się o godzinie 10:00, w drugim dniu o godzinie 9:00.

Cena szkolenia zależna jest od ilości osób w grupie. Szkolenia zrzeszeniowe odbywają się w grupach do 11 osób i od 12 i więcej. Natomiast szkolenia wspierające rozwój w grupach do 10 osób i od 11 i więcej. 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Wycena nieruchomości komercyjnych w podejściu dochodowym – podstawy teoretyczne, analiza przychodów i kosztów funkcjonowania nieruchomości oraz weryfikacja parametrów wykorzystywanych w procesie wyceny. Szkolenie z podsumowującą sesją on-line

Data: 25.04.2019

Miejsce szkolenia: Poznań

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Wycena nieruchomości komercyjnych w podejściu dochodowym – podstawy teoretyczne, analiza przychodów i kosztów funkcjonowania nieruchomości oraz weryfikacja parametrów wykorzystywanych w procesie wyceny. Szkolenie z podsumowującą sesją on-line

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×