System Kontroli Wewnętrznej w Banku Spółdzielczym

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

1. Członkowie zarządu,
2. Kierujący komórką kontroli i zgodności,
3. Pracownicy komórek ds. zgodności,
4. Pracownicy komórek kontroli,
5. Pracownicy komórki ryzyka
6. Pracownicy odpowiedzialni za monitorowanie poziome i pionowe mechanizmów kontroli wewnętrznej

Wymagania:

1. Podstawowa znajomość rekomendacji HKNF i Rozporządzenia MRiF z 06.03.2017r
2. Podstawowa znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej oraz metodyki niezależnego monitorowania.

Cel:

Celem szkolenia jest doskonalenie wiedzy w obszarze:
1. systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku skutkujące umiejętnością budowy prawidłowego systemu kontroli wewnętrznej w tym właściwego wbudowania w proces mechanizmów kontrolnych.

Korzyści:

Banku kierujący pracownika na szkolenie:
1. Poprawi efektywność i jakość pracy komórek I i II linii obrony,
2. Podniesie jakość systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności.
Uczestnik szkolenia:
1. Podniesienie kwalifikacje zawodowe i jakość warsztatu kontrolera,
2. Będzie potrafił przygotować i wprowadzić zmiany w procedurach wewnętrznych w obszarze systemu kontroli wewnętrznej w tym regulaminie kontroli wewnętrznej oraz będzie potrafił wskazać kluczowe mechanizmy kontrolne dla potrzeb budowy i aktualizacji matrycy funkcji kontroli,
3. Będzie potrafił prawidłowo raportować.

Metodyka:

Szkolenie prowadzone jest techniką wykładu i ćwiczeń w trakcie, których prezentowane są przykłady (analizy przypadków).

Program:

1. System kontroli wewnętrznej w Banku spółdzielczym
a) Prawo bankowe
b) RMRIF z 06.03.2017r
c) Rekomendacja H
d) Zasady ładu korporacyjnego
e) Metodyka BION
2. Organizacja systemu kontroli wewnętrznej w banku spółdzielczym,
a) funkcja kontroli
b) komórka zgodności zgodności,
c) audyt wewnętrzny
3. Stanowisko audytu wewnętrznego i stanowisko ds. zgodności w regulacjach wewnętrznych,
a) zasady zatrudniania i zwalniania wynikające z przepisów prawa
b) zasady wynagradzania
c) niezależność funkcjonalna i organizacyjna
d) konflikt interesów
4. Współpraca z zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi,
5. Procedury wewnętrzne w Banku Spółdzielczym w obszarze systemu kontroli wewnętrznej – zasady ich przeglądu.
6. Matryca funkcji kontroli – tworzenie i aktualizacja
7. Sprawozdawczość z zakresu systemu kontroli wewnętrznej - sprawozdania dla Zarządu i Rady Nadzorczej (kontrola, zgodność, audyt) – przykłady raportów
a) częstotliwość
b) zakres
c) forma
8. Obowiązki Zarządu i Rady Nadzorczej w obszarze systemu kontroli wewnętrznej.
9. Obowiązki wobec KNF i Systemów Ochrony

  • Miejsce szkolenia: Bydgoszcz
  • Data rozpoczęcia: 17.06.2019
  • Data zakończenia: 17.06.2019
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 430.00 zł/os.
  • Cena w mniejszej grupie: 480.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Ramy czasowe szkoleń:

kursy jednodniowe: zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00,

kursy dwudniowe: zajęcia w pierwszym dniu rozpoczynają się o godzinie 10:00, w drugim dniu o godzinie 9:00.

Cena szkolenia zależna jest od ilości osób w grupie. Szkolenia zrzeszeniowe odbywają się w grupach do 11 osób i od 12 i więcej. Natomiast szkolenia wspierające rozwój w grupach do 10 osób i od 11 i więcej. 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: System Kontroli Wewnętrznej w Banku Spółdzielczym

Data: 17.06.2019

Miejsce szkolenia: Bydgoszcz

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia System Kontroli Wewnętrznej w Banku Spółdzielczym

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×