STUDIUM DEPOZYTOWE - zjazd I

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone dla pracowników Banków Spółdzielczych zajmujących się obsługą rachunków i depozytów lub przygotowujących się do pracy w tych działach.

Wymagania:

brak.

Cel:

Studium ma na celu zapoznanie jego uczestników ze wszystkimi aspektami związanymi z obsługą klienta w obszarze działalności depozytowej banku. Stanowi ono odpowiednik akademii kredytowej dla pracowników depozytowych.

Korzyści:

Cena dla 1 osoby, w przypadku grupy od 19 os. wynosi 350,00 zł.!
Szkolenie ma zapewnić kompleksową wiedzę dla pracownika obsługi depozytowej banku. Oparte będzie o bogate doświadczenie prowadzącego, w tym wynikające ze spraw sądowych. W ramach szkolenia omówione zostaną również najnowsze obowiązki banków związane z obsługą rachunków bankowych.

Metodyka:

Wykład połączony z przykładami oraz dyskusją.

Program:

1. Źródła prawa związanego z działalności depozytową banku, z uwzględnieniem tzw. prawa miękkiego i dobrych praktyk.
2. Posiadacze rachunków bankowych i zasady zawierania z nimi umów depozytowych:
- Osoba fizyczna.
- Jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną (spółki osobowe, wspólnoty mieszkaniowe).
- Osoba prawna.
- Pozostali posiadacze rachunków bankowych.
- Podmioty nie posiadające podmiotowości prawnej.
- Zasady reprezentacji posiadaczy rachunków bankowych, jak ustalić osobę uprawnioną do zawarcia umowy rachunku bankowego.
- Pozyskiwanie informacji o posiadaczach rachunku bankowego.
3. Rodzaje rachunków bankowych:
- Rachunki rozliczeniowe.
- Rachunki terminowe.
- Rachunki oszczędnościowe.
- Rachunki indywidualne.
- Rachunki wspólne.
- Rachunki powiernicze.
- Możliwość tworzenia nowych rodzajów rachunków bankowych.
4. Zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem rachunku:
- Karta wzorów podpisów.
- Pełnomocnictwo do rachunku bankowego.
- Tajemnica bankowa w zakresie informacji o rachunku bankowym.
- Zasady obsługi depozytowej seniora.
- Zasady obsługi depozytowej osób niepełnosprawnych.
5. Bankowość elektroniczna - zasady świadczenia usług i ryzyko związane z bankowością elektroniczną i mobilną.
6. Umowa rachunku bankowego, klauzule niedozwolone w umowach depozytowych:
- Forma umowy rachunku bankowego.
- Strony umowy rachunki bankowego.
- Waluta rachunku.
- Czas trwania umowy.
- Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku .
- Wysokość prowizji i opłat za czynności związane z wykonywaniem umowy oraz przesłanki i tryb ich zmiany przez bank.
- Formy i zakres rozliczeń pieniężnych dokonywanych na polecenie posiadacza rachunku oraz terminy ich realizacji.
- Przesłanki i tryb dokonywania zmian umowy.
- Przesłanki i tryb rozwiązania umowy rachunku bankowego.
7. Umowa rachunku bankowego dla małoletnich i osób ubezwłasnowolnionych.
8. FATCA - obowiązki dla banków.

  • Miejsce szkolenia: Warszawa
  • Data rozpoczęcia: 20.03.2019
  • Data zakończenia: 20.03.2019
  • Ceny dla banków spółdzielczych:
  • Cena: 490.00 zł/os.
  • Cena <12 uczestników: 570.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Ramy czasowe szkoleń:

kursy jednodniowe: zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00,

kursy dwudniowe: zajęcia w pierwszym dniu rozpoczynają się o godzinie 10:00, w drugim dniu o godzinie 9:00.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: STUDIUM DEPOZYTOWE - zjazd I

Data: 20.03.2019

Miejsce szkolenia: Warszawa

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia STUDIUM DEPOZYTOWE - zjazd I

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×