Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego oraz problematyka zbiegu zajęcia egzekucyjnego z blokadą STIR.

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

pracownicy obsługujący depozyty klientów oraz realizujący operacje rozliczeniowe.

Wymagania:

podstawowa znajomość zagadnień związanych z rozliczeniami i rachunkami bankowymi.

Cel:

Przedstawienie podstaw prawnych regulujących problematykę rachunków bankowych ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zajęć egzekucyjnych.
Prezentacja aktualnego stanu prawnego wynikającego z najnowszych regulacji prawnych, orzecznictwa sądowego oraz nauki prawa. Prezentacja praktycznych zagadnień związanych z rozliczeniami egzekucyjnymi.

Korzyści:

Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej omawianej problematyki oraz bieżące wyjaśnienie problemów prawnych.

Metodyka:

Wykład wraz z prezentacją multimedialną i ćwiczeniami.

Program:


1. Organy egzekucyjne uprawnione do prowadzenia egzekucji z rachunków bankowych.
2. Zasady i zakres zajęcia rachunku bankowego.
3. Zasady spłaty kwoty egzekwowanej w toku egzekucji.
4. Realizacja zajęcia w ciężar rachunku lokaty terminowej.
5. Rozliczenie spłaty kilku zajęć na rachunku.
6. Środki na rachunku wolne od zajęcia egzekucyjnego.
7. Problematyka naliczenia i realizacji kwoty wolnej od egzekucji na rachunkach oszczędnościowych.
8. Zasady zajęcia komorniczego rachunków wspólnych ze szczególnym uwzględnieniem rachunków wspólnych małżonków.
9. Zasady realizacji wypłat w toku egzekucji na poczet bieżących wynagrodzeń pracowników dłużnika.
10. Problematyka zbiegu egzekucji sądowych i administracyjnych.
11. Obowiązki banku związane z realizacją blokady STIR.
12. Zbieg zajęcia egzekucyjnego rachunku i blokady STIR.
13. Dozwolony zakres realizacji zajęcia egzekucyjnego, w ciężar rachunków objętych blokadą STIR.
14. Wpływ zajęcia rachunku na uprawnienia banku do rozwiązania umowy rachunku bankowego.
15. Szczególne zasady egzekucji z rachunków bankowych związanych z dokumentem.
16. Zasady odpowiedzialności Banku za naruszenie przepisów o egzekucji z rachunków bankowych.
17. Wpływ ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na realizację zajęcia na rachunku.
18. Problematyka blokady STIR i zbiegu blokady STIR z zajęciem egzekucyjnym,

  • Miejsce szkolenia: Poznań
  • Data rozpoczęcia: 16.04.2020
  • Data zakończenia: 16.04.2020
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 400.00 zł/os.
  • Cena w mniejszej grupie: 450.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Ramy czasowe szkoleń:

kursy jednodniowe: zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00,

kursy dwudniowe: zajęcia w pierwszym dniu rozpoczynają się o godzinie 10:00, w drugim dniu o godzinie 9:00.

Cena szkolenia zależna jest od ilości osób w grupie. Szkolenia zrzeszeniowe odbywają się w grupach do 11 osób i od 12 i więcej. Natomiast szkolenia wspierające rozwój w grupach do 10 osób i od 11 i więcej. 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego oraz problematyka zbiegu zajęcia egzekucyjnego z blokadą STIR.

Data: 16.04.2020

Miejsce szkolenia: Poznań

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Realizacja zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych w świetle aktualnych zmian prawnych i orzecznictwa sądowego oraz problematyka zbiegu zajęcia egzekucyjnego z blokadą STIR.

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×