Raportowanie schematów podatkowych - jakie obowiązki ciążą w tym zakresie na bankach oraz innych instytucjach finansowych

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do banków oraz instytucji finansowych, u których wystąpiły szeroko rozumiane schematy podatkowe jak i do podmiotów uczestniczących w procesie realizowanym przez klienta czy zleceniodawcę.

Cel:

Celem szkolenia jest omówienie wprowadzonej instytucji raportowania, wskazanie obowiązków ciążących na podatnikach oraz sposobów ich realizacji. W trakcie szkolenia omówiony zostanie także zakres i sposób wdrożenia wewnętrznej procedury MDR.

Korzyści:

1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy w zakresie przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych. Wprowadzenie obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych wynika z dyrektywy Rady UE 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. potocznie zwanej Dyrektywą MDR (Mandatory Disclosure Rules).
Obowiązkiem raportowania zostali objęci zarówno doradcy prawni i podatkowi, ale także instytucje oferujące produkty wpływające na rozliczenia podatkowe ich klientów (np. instytucje finansowe lub ubezpieczeniowe). Obowiązki te ciążą również na firmach korzystających ze schematów, ale także tzw. podmioty wspomagające cały proces (np. banki czy inne instytucja finansowe). Schemat podatkowy zarówno krajowy, jak i transgraniczny, jest rozwiązaniem, wypracowanym w oparciu o znajomość przepisów prawa, który służy oszczędności podatkowej np. niepowstaniu zobowiązania podatkowego, obniżeniu jego wysokości lub zawyżenie straty podatkowej.

Metodyka:

Wykład

Program:

Raportowanie schematów podatkowych - nowy obowiązek podatników i nie tylko…

1. Wstęp:
1) Cel wprowadzenia przedmiotowych regulacji i podstawy prawne ich stosowania.
2) Czy krajowy zakres obowiązków w zakresie raportowania jest równie szeroki, jak w regulacjach unijnych?
3) Czy podobne obowiązki mają podatnicy również w innych krajach?
4) Pierwsze wyjaśnienia Ministra Finansów.
5) Czy TSUE może kwestionować brzmienie polskich przepisów, a możliwość wycofania się z przedmiotowych przepisów MDR?

2. Co należy raportować?
1) Jak należy rozumieć schemat podatkowy:
a) krajowy,
b) transgraniczny,
c) standaryzowany.
2) W jakich przypadkach obowiązek raportowania nie powstanie:
a) w przypadku bieżącego doradztwa podatkowego, audytów i przeglądów,
b) w związku z realizacją szkoleń lub literaturą przedmiotu.
3) Które schematy są objęte raportowaniem?
4) Spotkanie z podatnikiem, rozmowy telefoniczne z podatnikiem a obowiązek raportowania?
5) Jakie podmioty należy uznać za kwalifikowane?
6) Powstanie obowiązku a moment raportowania.

3. Jakie podmioty zobowiązane są do raportowania.
1) Definicja pojęcia „Promotor”,
2) Definicja pojęcia „Korzystający”,
3) Definicja pojęcia „Wspomagający”.
4) Obowiązki w zakresie raportowania każdego z ww. podmiotów.

4. Zasady raportowania schematów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej:
1) W jakim terminie należy wypełnić obowiązki w zakresie raportowania?
2) Raportowanie wstecz, tj. czy obowiązkiem raportowania są również objęte wcześniejsze okresy?
3) Przykładowe zakresy informacji wymagających raportowania.
4) W jaki sposób należy realizować obowiązek raportowania? - narzędzia przygotowane przez Ministerstwo Finansów.
5) Zasady raportowanie przez Promotora.
6) Zasady raportowanie przez Korzystającego.
7) Zasady raportowanie przez Wspomagającego.
8) Czy tajemnica zawodowa dotyczy obowiązku przekazania informacji.
9) Jakie dane i informacje należy posiadać aby wypełnić obowiązki raportowania.
10) Możliwe sankcje administracyjne i karne przewidziane za niewłaściwe wypełnienie obowiązków w zakresie raportowania.

5. Wewnętrzna procedura raportowania schematów:
1) Jakie podmioty musza wprowadzić taką procedurą?
2) Jak zbudować taką procedurę i co powinna ona zawierać?
3) Czy wprowadzenie procedury daje jakieś korzyści, ogranicza ryzyka itp.?

  • Miejsce szkolenia: Warszawa
  • Data rozpoczęcia: 22.05.2019
  • Data zakończenia: 22.05.2019
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 490.00 zł/os.
  • Cena w mniejszej grupie: 560.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Ramy czasowe szkoleń:

kursy jednodniowe: zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00,

kursy dwudniowe: zajęcia w pierwszym dniu rozpoczynają się o godzinie 10:00, w drugim dniu o godzinie 9:00.

Cena szkolenia zależna jest od ilości osób w grupie. Szkolenia zrzeszeniowe odbywają się w grupach do 11 osób i od 12 i więcej. Natomiast szkolenia wspierające rozwój w grupach do 10 osób i od 11 i więcej. 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Raportowanie schematów podatkowych - jakie obowiązki ciążą w tym zakresie na bankach oraz innych instytucjach finansowych

Data: 22.05.2019

Miejsce szkolenia: Warszawa

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Raportowanie schematów podatkowych - jakie obowiązki ciążą w tym zakresie na bankach oraz innych instytucjach finansowych

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×