RACHUNKI UŚPIONE- zagadnienia praktyczne oraz wpływ zmian prawnych na zasady postępowania banku z tymi rachunkami

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi rachunków, obsługi prawnej i informatycznej, obsługa reklamacji, audytorzy.

Wymagania:

brak

Cel:

Celem szkolenia jest wyjaśnienie praktycznych aspektów postępowania z rachunkami uśpionymi, omówienie zasad działania banku po śmierci posiadacza rachunku, dokonywania wypłat z rachunków oraz zasad korzystania z Centralnej Informacji i innych rejestrów. Omówione zostaną również praktyczne aspekty zmian prawnych z 2018 i 2019 roku, mających wpływ na postępowanie banków z rachunkami uśpionymi: RODO, Euro - Fatca, tajemnica bankowa, zarząd sukcesyjny i Dyrektywa PSD2

Program:

I. Zasady postępowania banku po śmierci posiadacza rachunku - konsumenta:
1. Jak ustalić datę rozwiązania umowy rachunku - aspekty praktyczne:
- w przypadku osoby zmarłej,
- w przypadku osoby żyjącej - pojęcie „dyspozycji posiadacza rachunku”,
- obowiązki informacyjne banku.
2. Zasady dokonywania wypłat z rachunków - podmioty uprawnione.
3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci:
- zasady poszukania uprawnionych,
- wysokość wypłat.
       4. Koszty pogrzebu - zasady rozliczania.
5. Co oznacza, że umowa rozwiązana jest „dalej wiążąca”?:
         - zasady naliczania odsetek,
   - zasady naliczania opłat.
6.  Centralna Informacja:
         - osoby uprawnione do informacji,
         - tryb działania banków.
7. Zasady powiadamiania gminy o środkach zgromadzonych na rachunkach:
          - termin wykonania obowiązku,
    - zakres informacji.
8. Tajemnica bankowa po śmierci klienta:
- co można ujawnić spadkobiercom?
- zasady przekazywania informacji sądom.

II. Wpływ ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej na rachunki posiadane przez klienta:
1. Dalsze obowiązywanie umowy rachunku po śmierci przedsiębiorcy.
2. Osoby uprawnione do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku.
3. Osoby uprawnione do informacji o środkach zgromadzonych na rachunku
4. Zasady rozliczania się banku ze spadkobiercami.
5. Kredyt w rachunku - zagadnienia praktyczne.

III. Rachunki uśpione a EURO-FATCA (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw):
1. Obowiązek ponownego ustalenia rezydencji podatkowej posiadaczy istniejących rachunków - czy dotyczy to również rachunków uśpionych?
2. Jak identyfikować posiadaczy rachunków uśpionych i ustalać ich rezydencję podatkową?
3.  Terminy wykonania obowiązków ustawowych.
4.  Obowiązek powiadomienia posiadacza rachunku o raportowaniu wymagany przez
    RODO:
- czy dotyczy tych posiadaczy rachunków uśpionych?
- jak go wykonać w praktyce?
    5. Obowiązek sprawozdawczy w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku.


IV. Czy RODO dotyczy rachunków uśpionych?
1. Zasady informowania osób usprawnionych z dyspozycji wkładem na wypadek śmierci:
- termin udzielenia informacji,
- zakres informacji.
2. Zasady informowania osób uprawnionych z tytułu kosztów pogrzebu:
- termin udzielenia informacji,
- zakres informacji.

V. PSD2 a rachunki uśpione:
1. Problematyka transakcji nieautoryzowanych wykonanych po śmierci posiadacza rachunku.
2. Zasady działania banku w przypadku transakcji nieautoryzowanych.

  • Miejsce szkolenia: Tczew
  • Data rozpoczęcia: 16.09.2019
  • Data zakończenia: 16.09.2019
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 450.00 zł/os.
  • Cena w mniejszej grupie: 530.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Ramy czasowe szkoleń:

kursy jednodniowe: zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00,

kursy dwudniowe: zajęcia w pierwszym dniu rozpoczynają się o godzinie 10:00, w drugim dniu o godzinie 9:00.

Cena szkolenia zależna jest od ilości osób w grupie. Szkolenia zrzeszeniowe odbywają się w grupach do 11 osób i od 12 i więcej. Natomiast szkolenia wspierające rozwój w grupach do 10 osób i od 11 i więcej. 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: RACHUNKI UŚPIONE- zagadnienia praktyczne oraz wpływ zmian prawnych na zasady postępowania banku z tymi rachunkami

Data: 16.09.2019

Miejsce szkolenia: Tczew

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia RACHUNKI UŚPIONE- zagadnienia praktyczne oraz wpływ zmian prawnych na zasady postępowania banku z tymi rachunkami

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×