Przygotowanie informacji na Zebranie Przedstawicieli / Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem Rekomendacji „L”

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

W przypadku grupy powyżej 18 osób cena za oosbę wynosi 320,00 zł zw. z VAT
Uczestnicy szkolenia: członkowie Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu oraz Zarządu, pracownicy komórki ds. zgodności, pracownicy kontroli wewnętrznej, pracownicy obsługujący posiedzenia organów statutowych.

Cel:

System informacji zarządczej definiuj informacje, jakie są przekazywane Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz Komitetowi Audytu. Jednocześnie coraz więcej informacji powinna przekazywać Rada Nadzorcza np. na Zebranie Przedstawicieli /Walne Zgromadzenie, Jednostce zarządzającej systemem ochrony, instytucjom zewnętrznym.
Kolejne obowiązki sprawozdawcze narzuca Rekomendacja „L”, której termin wejścia w życie to 31 marca 2019r. 
Celem niniejszego szkolenia jest wskazanie zmian do między innymi Regulaminu działania Rady Nadzorczej, Regulaminu działania Komitetu Audytu, Zasad oceny rękojmi należytego wykonania obowiązków, zgodnie z art. 22aa Ustawy Prawo bankowe itd.

Korzyści:

Korzyści ze szkolenia: przygotowanie pracowników do tego, aby:
1. Odpowiednio przygotowali zmiany do Regulaminu działania Komitetu Audytu,
2. Opracowali odpowiednio program ZP/WZ,
3. Przygotowali dokumentację na ZP/WZ,
4. Przesłali wymagane przepisami dokumenty po ZP/WZ
5. W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają:
a. Dostosowany do Rekomendacji „L” Regulamin działania Komitetu Audytu,
b. Plan działania Komitetu Audytu,
c. Zmiany w ocenie rękojmi (ocenie odpowiedniości) Rady Nadzorczej, zgodnie z nowymi wytycznymi EUNB,
d. Zmiany w ocenie rękojmi (ocenie odpowiedniości) członków Zarządu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017r.,
e. Przykłady notatek informacyjnych po ZP/ WZ.

Metodyka:

szkolenie warsztatowe jednodniowe. Szkolenie proponowane również w formie zamkniętej dla Rad Nadzorczych na zamówienie Banku Spółdzielczego.

Program:

1. Zadania Zebrania Przedstawicieli / Walnego Zgromadzenia,
2. Zakres informacji przekazywanych na ZP / WZ,
3. Przegląd Regulaminu działania Komitetu Audytu na podstawie:
4. Przegląd Zasad oceny rękojmi należytego wykonania obowiązków Członków Rady Nadzorczej na podstawie nowych wytycznych EUNB,
5. Przegląd Zasad oceny rękojmi należytego wykonania obowiązków Zarządu na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017r.
6. Zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
7. Zmiany w Regulaminie działania Zarządu,
8. Weryfikacja Instrukcji sporządzania informacji zarządczej,
9. Zestawienie obowiązków informacyjnych wobec instytucji nadzorczych.
10. Pytania i odpowiedzi.

  • Miejsce szkolenia: Warszawa
  • Data rozpoczęcia: 20.03.2019
  • Data zakończenia: 20.03.2019
  • Ceny dla banków spółdzielczych:
  • Cena: 440.00 zł/os.
  • Cena <12 uczestników: 500.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Ramy czasowe szkoleń:

kursy jednodniowe: zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00,

kursy dwudniowe: zajęcia w pierwszym dniu rozpoczynają się o godzinie 10:00, w drugim dniu o godzinie 9:00.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Przygotowanie informacji na Zebranie Przedstawicieli / Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem Rekomendacji „L”

Data: 20.03.2019

Miejsce szkolenia: Warszawa

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Przygotowanie informacji na Zebranie Przedstawicieli / Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem Rekomendacji „L”

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×