Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych oraz rozporządzenia „RODO i ustawy o ochronie danych osobowych

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

dla pracowników kancelarii Zarządów oraz sekretariatu

Wymagania:

nie ma

Cel:

Zapoznanie z czynnościami organizacji sekretariatu, kancelarii Zarządu oraz archiwum oraz obowiązkami wynikającymi z RODO.

Program:

Profesjonalny sekretariat
1. Rola, zadania, obowiązki sekretariatu.
2. Organizacja pracy
3. Komunikacja i informacja w sekretariacie.
4. Organizacja spotkań służbowych
4. Obsługa interesantów.
6. Savoir vivre w pracy biurowej
7. Dokumentacja w sekretariacie.
7. Korespondencja biurowa
8. Zasady redagowania pism
9. Zasady sporządzania protokołów, sprawozdań, notatek służbowych
10. Dokumentacja zebrań i szkoleń.

Czynności kancelaryjne i archiwizacyjne
1. Wstęp do archiwistyki.
2. Prawne regulacje dotyczące postępowania z dokumentacją,
3. Dokumentacja niejawna i kancelaria tajna.
4 Organizacja sieci archiwalnej.
5. Rodzaje i postać współczesnej dokumentacji.
6. Kwalifikacje archiwalne dokumentacji oraz okresy przechowywania najważniejszych akt kat. archiwalnej B.
7. Organizacja i zakres działania archiwum zakładowego.
8. Organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentacji.
9. Archiwizowanie dokumentacji, w tym dokumentacji nie aktowej.
10. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
11. Postępowanie z dokumentacją likwidowanych jednostek organizacyjnych.
12. Komputerowe systemy zarządzania dokumentacją w archiwach zakładowych.

„RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych
1. Ochrona danych osobowych w sekretariacie
2. Podstawowe definicje z zakresu ochrony danych osobowych w świetle RODO
- dane osobowe i szczególne kategorie danych osobowych,
- zbiór danych osobowych,
- przetwarzanie danych osobowych,
- administrator danych osobowych i procesor,
- anonimizacja i pseudonimizacja,
- profilowanie
3. Kategorie danych osobowych jakie mogą być przetwarzane w pracy sekretariatu
4. Zasady ogólne przetwarzania danych osobowych zawarte w RODO:
- zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości,
- zasada ograniczenia celu przetwarzania danych,
- zasada minimalizacji danych,
- zasada prawidłowości danych, zasada ograniczenia przetwarzania danych,
5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
6. Klauzule informacyjne RODO w pracy sekretariatu
7. Obowiązki wynikające z RODO w pracy sekretariatu
8. Monitoring
9. Jak zaprojektować proces ochrony danych osobowych w sekretariacie
- jak przeprowadzić audyt
- wybór zabezpieczeń
- etapy tworzenia niezbędnej dokumentacji
- procedury - co powinny zawierać?
- podejście oparte na ryzyku

  • Miejsce szkolenia: Lututów
  • Data rozpoczęcia: 17.04.2020
  • Data zakończenia: 17.04.2020
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 450.00 zł/os.
  • Cena w mniejszej grupie: 450.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Ramy czasowe szkoleń:

kursy jednodniowe: zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00,

kursy dwudniowe: zajęcia w pierwszym dniu rozpoczynają się o godzinie 10:00, w drugim dniu o godzinie 9:00.

Cena szkolenia zależna jest od ilości osób w grupie. Szkolenia zrzeszeniowe odbywają się w grupach do 11 osób i od 12 i więcej. Natomiast szkolenia wspierające rozwój w grupach do 10 osób i od 11 i więcej. 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych oraz rozporządzenia „RODO i ustawy o ochronie danych osobowych

Data: 17.04.2020

Miejsce szkolenia: Lututów

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych oraz rozporządzenia „RODO i ustawy o ochronie danych osobowych

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×