Praktyczne wskazówki poruszania się i sporządzania dokumentacji kredytowej

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

Pracownicy Back Office oraz doradcy w oddziałach banków spółdzielczych

Wymagania:

Każdy pracownik banku szczególnie działu analiz kredytowych (informacje potrzebne przy pisaniu decyzji kredytowych) oraz doradcy w oddziałach (informacja o warunkach do uruchomienia).

Cel:

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników w zakresie umiejętności analitycznych i redagowania dokumentów kredytowych.
Po szkoleniu uczestnik:
· zna przepisy prawa i wymogi dotyczące Prawa Bankowego, Prawa wekslowego, ustawę o księgach wieczystych i inne pokrewne
· potrafi samodzielnie sporządzać umowy kredytowe i umowy zabezpieczeń
· potrafi samodzielnie weryfikować warunki do wypłaty
· potrafi czytać decyzje kredytowe
· potrafi tworzyć wzory umów kredytowych i zabezpieczeń
· jest świadomy znaczenia przygotowywania dokumentacji kredytowej zgodnie z wymogami ustawowymi

Korzyści:

Korzyści dla organizacji: standaryzacja dokumentacji w bankowości
Korzyści dla uczestnika: Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik nabędzie umiejętności samodzielnego przygotowywania dokumentacji kredytowej oraz zyska umiejętności czytania dokumentacji oraz weryfikacji warunków do wypłaty

Metodyka:

Warsztaty, trening umiejętności

Program:

1. Rodzaje dokumentacji kredytowej - Umowa kredytowa
· Podstawy prawne
· Struktura umowy kredytowej
· Rodzaje umów kredytowych
· Załączniki do umów kredytowych
2. Umowy zabezpieczeń osobowych
· Deklaracja wekslowa
· Poręczenie wg Prawa cywilnego oraz wekslowe
· Pełnomocnictwa do rachunku
· Gwarancje
· Przystąpienie do długu
· Przelew wierzytelności
3. Umowy zabezpieczeń rzeczowych
· Hipoteka
· Zastaw
· Przewłaszczenie na zabezpieczenie
· Blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym
· Kaucja
4. Sporządzanie dokumentacji na podstawie decyzji kredytowej
5. Weryfikacja warunków do wypłaty kredytu
6. Weryfikacja i monitoring kowenantów po uruchomieniu

  • Miejsce szkolenia: Poznań
  • Data rozpoczęcia: 23.08.2019
  • Data zakończenia: 24.08.2019
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 590.00 zł/os.
  • Cena w mniejszej grupie: 670.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Ramy czasowe szkoleń:

kursy jednodniowe: zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00,

kursy dwudniowe: zajęcia w pierwszym dniu rozpoczynają się o godzinie 10:00, w drugim dniu o godzinie 9:00.

Cena szkolenia zależna jest od ilości osób w grupie. Szkolenia zrzeszeniowe odbywają się w grupach do 11 osób i od 12 i więcej. Natomiast szkolenia wspierające rozwój w grupach do 10 osób i od 11 i więcej. 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Praktyczne wskazówki poruszania się i sporządzania dokumentacji kredytowej

Data: 23.08.2019 - 24.08.2019

Miejsce szkolenia: Poznań

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Praktyczne wskazówki poruszania się i sporządzania dokumentacji kredytowej

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×