Ograniczenie kosztów poprzez usprawnianie i optymalizację procesów w banku spółdzielczym – poziom podstawowy

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

`Warsztaty są adresowane do osób, które chcą nabyć kompetencje w zakresie usprawniania procesów, aby ich praca dawała wartość dodaną dla Klienta
i wspierała efektywność kosztową banku.

Wymagania:

W warsztatach powinni uczestniczyć pracownicy wszystkich szczebli, którzy będą mogli proponować usprawnienia procesów.

Cel:

Celem usługi jest rozwój kompetencji uczestników w zakresie usprawniania
i optymalizacji procesów bankowych, które poprzez zmniejszenie kosztów ich realizacji, zwiększą zysk banku.
Po ukończeniu szkolenia Uczestnik będzie:
 wiedział, jak wdrożyć zasady zarządzania procesowego w organizacji,
 potrafił zastosować w praktyce narzędzia do zarządzania procesowego
i usprawniania procesów,
 potrafił inicjować projekty usprawniające na podstawie dostępnych danych oraz wspierać swoją wiedzą osoby zaangażowane w poprawę procesów,
 wiedział jak zorganizować i koordynować prace zespołów procesowych,
 znał zasady dobrej współpracy i komunikacji w procesie.

Korzyści:

Bank zyska pracownika, który potrafi obserwować procesy, identyfikować ich nieefektywności, zaproponować i wdrożyć usprawnienia zmniejszające koszty banku.
Uczestnik szkolenia, dzięki uzyskanej wiedzy i nabytym kompetencjom będzie bardziej wyczulony na nieefektywności w procesach, będzie w stanie zidentyfikować ich źródło
i zaproponować rozwiązania, dzięki którym swoją pracę wykona w bardziej efektywny sposób.
W ramach szkolenia Uczestniczy będą mogli przygotować usprawnienie wybranego procesu (przynoszące realne oszczędności) korzystając z konsultacji Trenera w trakcie
i po szkoleniu.

Metodyka:

Zajęcia będą prowadzone w formule warsztatowej z aktywnym uczestnictwem osób szkolonych. W ramach szkolenia Uczestniczy będą mogli przygotować usprawnienie wybranego procesu, korzystając z konsultacji w trakcie i po szkoleniu.

Program:


1. Zarządzanie procesowe
1) Co to jest proces?
2) Rodzaje procesów.
3) Czym jest zarządzanie procesowe i zarządzanie procesem?
4) Role i zadania w zarządzaniu procesem.

2. Usprawnianie procesów
1) Geneza Lean
2) Zanim zaczniemy usprawniać proces - identyfikacja wartości dodanej, marnotrastw, optymalne miejsce pracy, określenie standardu w procesie.
3) Co to znaczy proces usprawniony?
4) Narzędzia do identyfikacji nieefektywności.
5) Metody optymalizacji procesów.
7) Cykl usprawniania procesów.

3. Optymalizacja procesów
1) Geneza Six Sigma
2) Definiowanie problemu w procesie i określenie wskaźników sukcesu, ustalenie interesariusz procesu.
3) Ustalenie przebiegu procesu i mapowanie procesu, zbieranie danych o procesie, zebranie głosu Klienta.
4) Analiza danych z procesu - kluczowe wskaźniki.
5) Wybór elementów i kroków w procesie do zmiany.
6) Wdrażanie mechanizmów kontroli procesu i zarządzania ryzykiem w procesie.

4. Podstawy realizacji projektów - wdrażanie zmian
1) Czym jest projekt i parametry projektu: cel, zakres, budżet, zasoby i czas projektu.
2) Fazy projektu
3) Role i zadania w zespole projektowym, harmonogram, plan komunikacji.

5. Wsparcie konsultacyjne we wdrażaniu usprawnienia - w formie konsultacji telefonicznych lub mailowych dostępnych, których celem będzie przekazanie opinii i udzielenie wskazówek Uczestnikowi warsztatów do przedstawionej przez niego propozycji usprawnienia procesu.

  • Miejsce szkolenia: Poznań
  • Data rozpoczęcia: 16.04.2020
  • Data zakończenia: 17.04.2020
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 630.00 zł/os.
  • Cena w mniejszej grupie: 730.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Ramy czasowe szkoleń:

kursy jednodniowe: zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00,

kursy dwudniowe: zajęcia w pierwszym dniu rozpoczynają się o godzinie 10:00, w drugim dniu o godzinie 9:00.

Cena szkolenia zależna jest od ilości osób w grupie. Szkolenia zrzeszeniowe odbywają się w grupach do 11 osób i od 12 i więcej. Natomiast szkolenia wspierające rozwój w grupach do 10 osób i od 11 i więcej. 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Ograniczenie kosztów poprzez usprawnianie i optymalizację procesów w banku spółdzielczym – poziom podstawowy

Data: 16.04.2020 - 17.04.2020

Miejsce szkolenia: Poznań

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Ograniczenie kosztów poprzez usprawnianie i optymalizację procesów w banku spółdzielczym – poziom podstawowy

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×