Obowiązki Banku i jego pracowników w temacie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zapisane w nowej ustawie z dnia 01.03.2018 z uwzględnieniem wyników inspekcji organów nadzorczych

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

Wszyscy pracownicy Banku oprócz administracji, ale przede wszystkim osoby odpowiedzialne za ppp i ft w Banku, pracownicy nawiązujący relacje z klientami, pracownicy obsługi klientów, pracownicy udzielający kredytów, kasjerzy, osoby realizujące płatności.

Wymagania:

Brak wymagań wstępnych. Mile widziane zapoznanie się z ustawą.

Cel:

1. Uczestnicy nabędą umiejętności samodzielnego rozpoznawania procederu prania pieniędzy          i finansowania terroryzmu oraz sposobu rozwiązywania problemów z tym związanych.
2. Podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników w temacie ppp i ft co ułatwi realizację nałożonych na Bank obowiązków ustawowych.

Korzyści:

1. Szkolenie przyczyni się do ograniczenia ryzyka otrzymania wysokich kar finansowych i innych przewidzianych ustawą nakładanych przez organy nadzorcze.
2. Dzięki szkoleniu pracownicy zminimalizują ryzyko wykorzystania Banku w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, co przyczyni się do ochrony reputacji i wizerunku Banku.
3. Obowiązki ustawowe nałożone na Bank będą pracownikom znane i prawidłowo realizowane, co uchroni kierujących Bankiem przed zarzutem braku staranności w realizacji obowiązkowych szkoleń, który to brak również zagrożony jest karą finansową.

Metodyka:

1) Wykład (teoria + przykłady).
2) Zadania/pytania ustne w trakcie szkolenia.
3) Zadania pisemne.

Program:

1. Wyjaśnienie pojęć prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
2. Omówienie technik i metod pp i ft oraz rozpoznawanie tych przestępstw w Banku.
3. Przedstawienie schematu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Polsce.
4. Podstawy prawne obowiązujące Banki w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
5. Nowa ustawa o ppp i ft - dlaczego konieczna była zmiana, główne zmiany.
6. Omówienie obowiązków Banku w świetle ustawy o ppp i ft , tj.:
a. ocena ryzyka klientów,
b. ocena ryzyka instytucji obowiązanej,
c. środki bezpieczeństwa finansowego ( identyfikacja i weryfikacja klientów, beneficjentów rzeczywistych, PEPów, ocena stosunków gospodarczych i ich monitorowanie, analiza transakcji, środki uproszczone i wzmożone),
7. przechowywanie dokumentów związanych z ppp i ft,
8. procedura w Banku,
9. szkolenia pracownicze,
10. anonimowe zgłaszanie zdarzeń z obszaru ppp i ft,
11. przekazywanie i gromadzenie informacji,
12. zawiadomienia do GIIF,
13. szczególne środki ograniczające (przeciwdziałanie terroryzmowi),
14. kontrole instytucji obowiązanych i kary nakładane w ich wyniku.

  • Miejsce szkolenia: Lututów
  • Data rozpoczęcia: 25.04.2019
  • Data zakończenia: 25.04.2019
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 390.00 zł/os.
  • Cena w mniejszej grupie: 450.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Ramy czasowe szkoleń:

kursy jednodniowe: zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00,

kursy dwudniowe: zajęcia w pierwszym dniu rozpoczynają się o godzinie 10:00, w drugim dniu o godzinie 9:00.

Cena szkolenia zależna jest od ilości osób w grupie. Szkolenia zrzeszeniowe odbywają się w grupach do 11 osób i od 12 i więcej. Natomiast szkolenia wspierające rozwój w grupach do 10 osób i od 11 i więcej. 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Obowiązki Banku i jego pracowników w temacie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zapisane w nowej ustawie z dnia 01.03.2018 z uwzględnieniem wyników inspekcji organów nadzorczych

Data: 25.04.2019

Miejsce szkolenia: Lututów

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Obowiązki Banku i jego pracowników w temacie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zapisane w nowej ustawie z dnia 01.03.2018 z uwzględnieniem wyników inspekcji organów nadzorczych

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×