Kurs kasjera złotowego - walutowego

Szkolenie - bazowe

Adresaci:

Pracownicy Banków, którzy w codziennej pracy uczestniczą w obiegu gotówki i od których wymaga się posiadania wiedzy niezbędnej do profesjonalnego zarządzania powierzonymi im wartościami.

Wymagania:

brak.

Cel:

Jest opanowanie technik i metod niezbędnych do pracy na stanowiskach, przy których dokonuje się operacji gotówkowych. Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności w zakresie:
• prawidłowego rozpoznawania zabezpieczeń banknotów polskich, a tym samym wykrycia ewentualnych fałszerstw,
podstawowe wiadomości w zakresie przepisów i rozporządzeń dotyczących obrotu gotówkowego na terytorium Polski oraz krajów Unii Europejskiej.

Metodyka:

wykład połączony z ćwiczeniami na prawdziwych banknotach.

Program:

I. ZŁOTY POLSKI - PLN/ nowy PLN od 01.04.2014 r.
1. Wprowadzenie do kursu.
2. Zabezpieczenia papieru.
3. Zabezpieczenia poligraficzne.
4. Omówienie technik fałszowania banknotów.
5. Porównanie banknotów fałszywych z autentycznymi.
6. Monety.
7. Postępowanie z zatrzymanymi banknotami.
II. FUNT BRYTYJSKI - GBP
1. Prezentacja banknotów GBP.
2. Techniki użyte do zabezpieczenia banknotów.
3. Techniki umożliwiające identyfikację autentyczności banknotów GBP.
4. Rodzaje fałszerstw
III. EURO - EUR
1. Wybrane przepisy NBP oraz Europejskiego Banku Centralnego dotyczące EURO.
2. Zabezpieczenia papieru.
3. Zabezpieczenia poligraficzne.
4. Rodzaje fałszerstw oraz sposoby rozpoznawania autentyczności banknotów i monet.
5. Porównanie banknotów fałszywych z autentycznymi.
IV. DOLAR AMERYKAŃSKI - USD
1. Zabezpieczenia stosowane na banknotach USD.
2. Techniki fałszowania banknotów USD.
A  Falsyfikaty emisji 1928-1989
B  Falsyfikaty emisji 1990-1995
C  Falsyfikaty emisji 1996-2006.
V. TEST PRAKTYCZNY - doskonalenie technik, sposobów liczenia oraz rozpoznawania autentyczności banknotów polskich i zagranicznych.

  • Miejsce szkolenia: Lututów
  • Data rozpoczęcia: 19.06.2019
  • Data zakończenia: 19.06.2019
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 440.00 zł/os.
  • Cena w mniejszej grupie: 500.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Ramy czasowe szkoleń:

kursy jednodniowe: zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00,

kursy dwudniowe: zajęcia w pierwszym dniu rozpoczynają się o godzinie 10:00, w drugim dniu o godzinie 9:00.

Cena szkolenia zależna jest od ilości osób w grupie. Szkolenia zrzeszeniowe odbywają się w grupach do 11 osób i od 12 i więcej. Natomiast szkolenia wspierające rozwój w grupach do 10 osób i od 11 i więcej. 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Kurs kasjera złotowego - walutowego

Data: 19.06.2019

Miejsce szkolenia: Lututów

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Kurs kasjera złotowego - walutowego

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×