Kurs dla księgowych i kandydatów na głównych księgowych - zjazd 1 z 3

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości, lub osób, które w przyszłości będą zajmowały się sprawami księgowymi i zainteresowane są zagadnieniami rachunkowości bankowej.

Wymagania:

Podstawowy/zaawansowany
Nie ma zamkniętego katalogu wymagań, które trzeba spełnić aby wziąć udział w szkoleniu, a znajomość przepisów ustawy o rachunkowości będzie bardzo przydatna.

Cel:

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników w zakresie rachunkowości bankowej, rozliczeń podatkowych i sprawozdań finansowych.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
 będzie miał uporządkowaną wiedzę z zakresu rachunkowości bankowej, zasad rachunkowości, zasad wyceny aktywów i pasywów banku oraz ustalenia wyniku finansowego,
 będzie potrafił przygotować bank do procedury końca roku tj. prawidłowej inwentaryzacji i sporządzenia sprawozdań rocznych,
 uzyska wiedzę niezbędną do wyliczenia podstawy i wysokości podatku należnego i odroczonego,
 zdobędzie kwalifikacje niezbędne dla wykonywania zawodu księgowego zgodnie
z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami i zasadami etycznymi,
 uzyska odpowiedź na nurtujące problemy zawodowe,
 będzie świadomy odpowiedzialności jaka ciąży na pracownikach zajmujących stanowisko Gł. Księgowego banku.

Korzyści:

Podniesiesz kompetencje w zakresie rachunkowości bankowej w szczególności ewidencji zdarzeń gospodarczych dot. należności kredytowych, środków trwałych, dłużnych papierów wartościowych, zobowiązań z tyt. depozytów, rozrachunków z dłużnikami i wierzycielami różnymi, a także rozliczeń podatkowych. Pracownik uzyska możliwość rozwoju, a dzięki nabytym umiejętnościom zostanie samodzielnym pracownikiem księgowości.

Metodyka:

Wykład połączony z prezentacją oraz ćwiczeniami praktycznymi dot. ewidencji zdarzeń gospodarczych, rozliczeń podatkowych, sporządzenia poszczególnych elementów sprawozdania finansowego.

Program:

1. Zasady rachunkowości obowiązujące Banki Spółdzielcze
1.1. polityka rachunkowości,
1.2. zasady wyceny aktywów i pasywów,
1.3. inwentaryzacja, metody, zakres i terminy ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
1.4. plan kont.
2. Zasady ewidencji transakcji:
2.1. udziały i akcje,
2.2. rzeczowe aktywa trwałe i WNiP -OT, LT, MT,
2.3. aktywa przejęte za długi,
2.4. rachunki bieżące i terminowe Banku Spółdzielczego,
2.5. ewidencja należności kredytowych (zasady szacowania ryzyka kredytowego, tworzenie rezerw celowych i odpisów aktualizujących, wyliczenia podstawy tworzenie rezerwy, zasady stosowania pomniejszeń podstawy tworzenia rezerw celowych uwzględniające limity pomniejszeń – aktualizacja wartości zabezpieczeń, monitorowanie terminowości spłaty ekspozycji, zmiana klasyfikacji )
2.6. papiery wartościowe,
2.7. zobowiązania z tytułu depozytów -rachunki bieżące, ROR, IKE, rachunki terminowe (odsetki od rachunków, depozytów, podatek od oszczędności),
2.8. operacje zespołu „5” w tym koszty rozliczane w czasie,
2.9. fundusze, zobowiązania podporządkowane,
2.10. typowe transakcje na kontach zespołu „7” i „8”.
3. Operacje dewizowe.
4. Podatek bieżący i odroczony.
5. Ewidencja pozabilansowa.
6. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych
6.1. bilans – Aktywa, Pasywa i Pozycje pozabilansowe,
6.2. zestawienie zmian w kapitale,
6.3. rachunek przepływów pieniężne.
6.4. informacja dodatkowa.

  • Miejsce szkolenia: Warszawa
  • Data rozpoczęcia: 16.04.2020
  • Data zakończenia: 17.04.2020
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 590.00 zł/os.
  • Cena w mniejszej grupie: 670.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Ramy czasowe szkoleń:

kursy jednodniowe: zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00,

kursy dwudniowe: zajęcia w pierwszym dniu rozpoczynają się o godzinie 10:00, w drugim dniu o godzinie 9:00.

Cena szkolenia zależna jest od ilości osób w grupie. Szkolenia zrzeszeniowe odbywają się w grupach do 11 osób i od 12 i więcej. Natomiast szkolenia wspierające rozwój w grupach do 10 osób i od 11 i więcej. 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Kurs dla księgowych i kandydatów na głównych księgowych - zjazd 1 z 3

Data: 16.04.2020 - 17.04.2020

Miejsce szkolenia: Warszawa

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Kurs dla księgowych i kandydatów na głównych księgowych - zjazd 1 z 3

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×