Księgi wieczyste i hipoteka - przewodnik dla bankowca

Szkolenie - bazowe

Adresaci:

Pracownicy banków spółdzielczych, którzy zajmują się ustanawianiem zabezpieczeń hipotecznych na rzecz banku.

Wymagania:

Poziom podstawowy
Szkolenie jest dostępne dla wszystkich i nie wymaga spełnienia warunków wstępnych

Cel:

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników w zakresie prawidłowej analizy treści księgi wieczystej oraz przygotowywania dokumentacji niezbędnej do dokonania wpisu hipoteki.
Po szkoleniu uczestnik:
1. zna podstawowe przepisy prawne dotyczące ksiąg wieczystych
2. zna zasady ustanawiania hipoteki oraz zmiany wierzytelności zabezpieczonej hipoteką
3. potrafi ustalić stan księgi wieczystej oraz istniejące w niej obciążenia,
4. umie ustalić miejsce, które zajmuje hipoteka ustanowiona na rzecz banku,
5. potrafi przygotować w sposób prawidłowy wniosek o dokonanie wpisu hipoteki do księgi wieczystej, w tym na opróżnionym miejscu hipotecznym,
6. potrafi przygotować w sposób prawidłowy wniosek o przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne,
7. umie sprostować usterki wpisu,
8. jest świadomy odpowiedzialności związanej z przygotowaniem dokumentacji związanej z dokonywaniem wpisów w księgach wieczystych

Korzyści:

1. minimalizacja ryzyka związanego z ustanawianiem zabezpieczeń należności banku,
2. usprawnienie pracy i oszczędność czasu osób odpowiedzialnych za przygotowywanie dokumentacji związanej z dokonywaniem wpisów w księgach wieczystych,
3. dbałość o wizerunek banku – lepsze postrzeganie banku przez klientów, których nieruchomości podlegają obciążeniu hipotekami.

Metodyka:

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wykład oraz metody aktywizujące uczestników, z wykorzystaniem kilkunastu praktycznych kazusów (studiów przypadków) związanych z księgami wieczystymi oraz hipotekami.
Uczestnicy szkolenia otrzymają rozbudowane materiały drukowane oraz prezentację trenera

Program:

1. Księgi wieczyste
a. Pojęcie i funkcja ksiąg wieczystych
b. Zasady prawa ksiąg wieczystych
c. Struktura księgi wieczystej
d. Dokonywanie wpisów
2. Hipoteka
a. Istota hipoteki
b. Przedmiot hipoteki
c. Wierzytelność zabezpieczona hipoteką
d. Ustanowienie hipoteki
e. Zakres obciążenia hipoteką
f. Rodzaje hipotek
g. Zmiana treści hipoteki oraz zmiana wierzytelności zabezpieczonej hipoteką
h. Przeniesienie hipoteki
i. Wygaśnięcie wierzytelności hipotecznej
j. Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym
k. Przepisy przejściowe

  • Miejsce szkolenia: Bydgoszcz
  • Data rozpoczęcia: 11.03.2020
  • Data zakończenia: 11.03.2020
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 380.00 zł/os.
  • Cena w mniejszej grupie: 480.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Ramy czasowe szkoleń:

kursy jednodniowe: zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00,

kursy dwudniowe: zajęcia w pierwszym dniu rozpoczynają się o godzinie 10:00, w drugim dniu o godzinie 9:00.

Cena szkolenia zależna jest od ilości osób w grupie. Szkolenia zrzeszeniowe odbywają się w grupach do 11 osób i od 12 i więcej. Natomiast szkolenia wspierające rozwój w grupach do 10 osób i od 11 i więcej. 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Księgi wieczyste i hipoteka - przewodnik dla bankowca

Data: 11.03.2020

Miejsce szkolenia: Bydgoszcz

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Księgi wieczyste i hipoteka - przewodnik dla bankowca

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×