Kadry od podstaw

Szkolenie - rozwojowe

Cel:

Cel edukacyjny – Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnej do wykonywania pracy na stanowiskach kadrowych. Szkolenie ma za zadanie nauczyć najważniejszych zagadnień i tajników jak być dobrym kadrowcem. Uczestnikami mogą być również osoby, które pracują w innych działach i chcą poznać oraz pogłębić swoją wiedzę z zakresu kadr oraz przełożeni, którym zależy na znajomości przepisów prawa pracy.

Korzyści:

Zdobycie kompleksowej wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej na temat zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji kadrowej. Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętność stosowania przepisów prawa pracy, nauczy się prowadzić dokumentację dotyczącą całego procesu zatrudnienia (od rekrutacji do ustania stosunku pracy) w oparciu o najnowsze przepisy.

Program:

Szkolenie jednodniowe podzielone na bloki tematyczne. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu z prezentacją multimedialną, wsparte na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez dyskusje na forum grupy i studia przypadków.
1. Wstęp
2. Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi spraw kadrowych
• Ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Regulamin pracy
• Polityka kadrowa
3. Wyjaśnienie podstawowych pojęć
• Pracownik
• Pracodawca
• Zakład pracy
• Stosunek pracy
• BHP
4. Nawiązanie stosunku pracy
• Proces rekrutacji
• Rodzaje umów o pracę
• Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem nowego pracownika
• Dokumentacja niezbędna przy zatrudnieniu
        5. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej
• Teczki osobowe (zgodnie z nowymi zasadami od stycznia 2019)
• Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
• Lista obecności
• Kartoteki czasu pracy
• Badania lekarskie i szkolenia BHP
       6. Ochrona danych osobowych
• Konsekwencje wejścia w życie RODO dla komórek kadrowych
• Nowe zasady stosowania monitoringu wizyjnego i poczty elektronicznej
       7. Urlopy pracownicze
• Urlop wypoczynkowy
• Urlop okolicznościowy
• Urlop bezpłatny
• Urlop macierzyński, ojcowski i rodzicielski
       8. Podstawowe obowiązki i prawa wynikające z przepisów BHP
• Prawa i obowiązki pracownika
• Obowiązki pracodawcy
• Szkolenia BHP
9. Omówienie najnowszych zmian w Kodeksie Pracy wprowadzonych we wrześniu 2019.

10. Podsumowanie
11. Zakończenie

  • Miejsce szkolenia: Poznań
  • Data rozpoczęcia: 16.04.2020
  • Data zakończenia: 16.04.2020
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 350.00 zł/os.
  • Cena w mniejszej grupie: 380.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Ramy czasowe szkoleń:

kursy jednodniowe: zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00,

kursy dwudniowe: zajęcia w pierwszym dniu rozpoczynają się o godzinie 10:00, w drugim dniu o godzinie 9:00.

Cena szkolenia zależna jest od ilości osób w grupie. Szkolenia zrzeszeniowe odbywają się w grupach do 11 osób i od 12 i więcej. Natomiast szkolenia wspierające rozwój w grupach do 10 osób i od 11 i więcej. 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Kadry od podstaw

Data: 16.04.2020

Miejsce szkolenia: Poznań

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Kadry od podstaw

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×