Jak efektywnie monitorować ekspozycję kredytową

Szkolenie - bazowe

Adresaci:

pracownicy Banków Spółdzielczych, którzy odpowiedzialni są za analizę, ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta, a także osoby oceniające
i monitorujące wartości zabezpieczenia hipotecznego.

Wymagania:

Podstawowa znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem monitoringu ekspozycji kredytowych oraz analizy jakości zabezpieczeń.

Cel:

Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie prawidłowego przeprowadzania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta wraz z analizą zabezpieczeń. Zapoznanie uczestników z prawidłowym procesem analizy zabezpieczeń, w szczególności hipotecznych.

Korzyści:

Prowadzenie procesu monitoringu zgodnie z zapisami rozporządzenia, wytycznymi KNF, SSO SGB. Umiejętne wykorzystanie wiedzy w zakresie pomniejszeń podstawy tworzenia rezerw, przyczyni się do właściwego poziomu tworzonych rezerw.

Metodyka:

Szkolenie prowadzone jest metodą wykładową popartą przykładami oraz dyskusją
z uczestnikami pozwalającą na wymianę doświadczeń i wiedzy.

Program:

1. Podstawy prawne – analiza zapisów istotnych dla analizy i monitorowania ekspozycji kredytowych,
2. Cel przeglądu ekspozycji kredytowej
3. Dokumentacja wymagana w procesie monitoringu: dokumenty finansowe oraz dokumentacja dotycząca zabezpieczeń,
4. Znaczenie sygnałów wczesnego ostrzegania w procesie kredytowym (m.in. sygnały ostrzegawcze dla klientów z branży rolnej i deweloperskiej),
5. Proces klasyfikacji ekspozycji kredytowych:
a) Istota czynników jakościowych i ilościowych,
b) Kategorie ryzyka,
c) Poziom rezerw celowych,
d) Zasady tworzenia rezerw,
e) Pomniejszenia podstawy tworzenia rezerw celowych z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych
f) Wytyczne Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB,
6. Monitoring ekspozycji kredytowych a ograniczenie ryzyka kredytowego:
• Monitoring pojedynczej ekspozycji oraz portfela kredytowego
• Monitoring spełnienia warunków umowy kredytowej,
• Monitoring celu kredytu oraz wkładu własnego,
• Monitoring terminowości obsługi zadłużenia,
• Monitoring sytuacji ekonomiczno-finansowej,
• Monitoring zabezpieczeń z uwzględnieniem zapisów Rekomendacji S i J (terminy monitorowania, metoda indywidualna i metoda statystyczna),
• Monitoring realizacji inwestycji, z uwzględnieniem założeń biznes planu,
7. Zabezpieczenia ekspozycji kredytowych:
• Prawidłowość ustanowienia zabezpieczenia,
• Ocena i monitoring wartości nieruchomości,
• Baza danych o nieruchomości jako narzędzie służące do szacowania zabezpieczeń hipotecznych – jak najefektywniej z niego korzystać,
• Limity LTV – sposoby wyliczenia, wielkości limitów, wymagania nadzorcze,
• Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczące jakości procesu oceny wartości zabezpieczenia na nieruchomości,
8. Wpływ rekomendacji nadzorczych na monitoring ekspozycji kredytowych,
9. Błędy sporządzane przez banki w procesie monitoringu, świadczące o jego niskiej jakości,,
10. Wymagania Nadzoru Bankowego dotyczące monitoringu ekspozycji.

  • Miejsce szkolenia: Tczew
  • Data rozpoczęcia: 03.07.2019
  • Data zakończenia: 03.07.2019
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 420.00 zł/os.
  • Cena w mniejszej grupie: 580.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Ramy czasowe szkoleń:

kursy jednodniowe: zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00,

kursy dwudniowe: zajęcia w pierwszym dniu rozpoczynają się o godzinie 10:00, w drugim dniu o godzinie 9:00.

Cena szkolenia zależna jest od ilości osób w grupie. Szkolenia zrzeszeniowe odbywają się w grupach do 11 osób i od 12 i więcej. Natomiast szkolenia wspierające rozwój w grupach do 10 osób i od 11 i więcej. 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Jak efektywnie monitorować ekspozycję kredytową

Data: 03.07.2019

Miejsce szkolenia: Tczew

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Jak efektywnie monitorować ekspozycję kredytową

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×