Finansowanie gospodarstw rolnych - od produkcji do ekonomii

Szkolenie - bazowe

Adresaci:

Szkolenie jest adresowane dla pracowników, którzy zaczynają prace z klientem rolnikiem z komórek sprzedażowych, kredytowych i monitoringu.

Wymagania:

Wymagana jest podstawowa wiedza na temat kredytowania klientów instytucjonalnych.

Cel:

Uczestnicy po szkoleniu:
- Zidentyfikują specyficzne cechy branży rolnej, w aspektach produkcyjnych i finansowych, dzięki czemu bank podejmie właściwe decyzje w zakresie kredytowania rolnika;
- Efektywnie skomunikują się z klientem rolnikiem;
- Zweryfikują informacje o gospodarstwie rolnym, które przełoży na analizę zdolności kredytowej (ilościową i jakościową);
- Zbadają zdolność kredytową poprzez przygotowanie i analizę sprawozdań finansowych (rachunku wyników, plan przepływów finansowych i bilansu) na podstawie danych dostarczonych przez rolnika.

Korzyści:

- Prawidłowa weryfikacja dokumentów i oświadczeń rolnika, przekładająca się na zmniejszenie ryzyka nietrafionych kredytów;
- Poprawa relacji z klientem rolnikiem;
- Ograniczenie uwag nadzoru bankowego;
- Zwiększona szybkość i efektywność analizy zdolności kredytowej dzięki wiedzy o tym skąd czerpać informacje o branży, cenach i normach rolniczych.

Metodyka:

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wykład z przykładami oraz ćwiczenia aktywizujące uczestników, mające na celu zastosowanie zdobytej wiedzy. Przedstawiane przykłady i sytuacje w trakcie szkolenia nastawione są na praktykę i kształtowanie umiejętności współpracy ze specyficznym klientem jakim jest rolnik.

Program:

1. Specyfika branży rolnej.
2. Podstawowe pojęcia (gospodarstwo, dział specjalny, użytki rolne, ha przeliczeniowy).
3. Produkcja roślinna – podstawowe pojęcia, koszty bezpośrednie, analiza.
4. Produkcja zwierzęca – stada zwierząt, rejestry, bazowe informacje nt. produkcji bydła, trzody i drobiu, analiza produkcji, koszty bezpośrednie.
5. Weryfikacja produkcji – normy i ceny.
6. Otoczenie gospodarstwa rolnego – pomoc publiczna wynikająca ze Wspólnej Polityki Rolnej UE i jej konsekwencje.
7. Dokumenty pozyskiwane od rolnika, szablony Banku.
8. Przygotowanie i analiza sprawozdań finansowych (bilans, rachunek wyników, przepływy gotówkowe).

  • Miejsce szkolenia: Tczew
  • Data rozpoczęcia: 13.09.2019
  • Data zakończenia: 13.09.2019
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 299.00 zł/os.
  • Cena w mniejszej grupie: 399.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Ramy czasowe szkoleń:

kursy jednodniowe: zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00,

kursy dwudniowe: zajęcia w pierwszym dniu rozpoczynają się o godzinie 10:00, w drugim dniu o godzinie 9:00.

Cena szkolenia zależna jest od ilości osób w grupie. Szkolenia zrzeszeniowe odbywają się w grupach do 11 osób i od 12 i więcej. Natomiast szkolenia wspierające rozwój w grupach do 10 osób i od 11 i więcej. 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Finansowanie gospodarstw rolnych - od produkcji do ekonomii

Data: 13.09.2019

Miejsce szkolenia: Tczew

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Finansowanie gospodarstw rolnych - od produkcji do ekonomii

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×