Efektywna windykacja należności kredytowych, z uwzględnieniem prawa upadłościowego w tym upadłości konsumenckiej

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

pracownicy Banku zatrudnieni w pionie windykacji jak też osoby nadzorujące windykację wierzytelności bankowych

Wymagania:

bieżące realizowanie działań windykacyjnych i restrukturyzacyjnych w Banku

Cel:

umożliwienie odzyskania należności kredytowych bez potrzeby angażowania organów sądowych i egzekucyjnych a także przywrócenie dobrowolnej spłaty kredytu na warunkach przyjętych w programie restrukturyzacji

Metodyka:

wykład z uwzględnieniem rozwiązań praktycznych pozwalających na najbardziej efektywne odzyskanie należności kredytowych

Program:

I. Windykacja zadłużenia kredytowego bez udziału organu sądowego i egzekucyjnego.
1. Inne formy rozliczenia zadłużenia kredytowego:
1) przejęcie składników majątkowych dłużnika,
2) sprzedaż wierzytelności,
3) przekazanie windykacji do realizacji przez firmę windykacyjną.
2. Warunek wszczęcia postępowania windykacyjnego.
3. Windykacja zadłużenia kredytowego bez potrzeby uzyskiwania wyroku sądowego i udziału komornika sądowego:
II. Restrukturyzacja i konsolidacja zadłużenia kredytowego.
1. Obowiązek poinformowania kredytobiorcy o możliwości restrukturyzacji zadłużenia w przypadku powstania przeterminowanego zadłużenia kredytowego.
2. Kierunki restrukturyzacji zadłużenia kredytowego.
3. Zmiany w umowie kredytowej.
4. Konwersja zadłużenia kredytowego
5. Warunki zawierania „Umowy-ugody” z dłużnikiem Banku.
6. Zasady podpisania z dłużnikiem „Porozumienia tymczasowego”.
7. Kierunki i zasady konsolidacji zadłużenia kredytowego.
III. Windykacja przy udziale sądu i komornika sądowego
1. Zasady uzyskania sądowego tytułu wykonawczego.
2. Warunki wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
3. Zasady kierowania egzekucji do majątku dłużnika.
4. Udział Banku w egzekucji ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji z ruchomości oraz egzekucji z nieruchomości.
IV. Radykalne zmiany w postępowaniu egzekucyjnym obowiązujące od 8.09.2016 r.
1. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej.
2. Kierunki egzekucji w świetle wskazań wynikających z wniosku o wszczęcie egzekucji.
3. Nowe rozwiązania w zakresie braku majątku podlegającego egzekucji.
4. Nowe terminy umorzenia egzekucji w przypadku braku reakcji Banku na czynności 
komornicze.
5. Nowe reguły zawieszenia lub umorzenia egzekucji z inicjatywy komornika.
6. Obowiązek dłużnika wskazania ruchomości nie podlegających zajęciu
(np. z tyt. przewłaszczenia).
7. Nowe reguły ogłoszenia i prowadzenia licytacji.
8. Możliwość sprzedaży ruchomości w drodze licytacji elektronicznej.
9. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej do wierzytelności z rachunku bankowego.
V. Udział banku w postępowaniu upadłościowym
1. Wniosek o ogłoszenie upadłości.
2. Zgłoszenie wierzytelności.
3. Upadłość konsumencka.
4. Zmiany w postępowaniu upadłościowym po 1.01.2016 r.
VI. Udział Banku w postępowaniu restrukturyzacyjnym wszczętym w stosunku do dłużnika Banku w oparciu o ustawę - Prawo restrukturyzacyjne
VII. Zmiany obowiązujące od 9 lipca 2018 r.
1. termin przedawnienia roszczeń
2. zmiany w zakresie egzekucji z rachunku bankowego

  • Miejsce szkolenia: Tczew
  • Data rozpoczęcia: 25.04.2019
  • Data zakończenia: 25.04.2019
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 550.00 zł/os.
  • Cena w mniejszej grupie: 640.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Ramy czasowe szkoleń:

kursy jednodniowe: zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00,

kursy dwudniowe: zajęcia w pierwszym dniu rozpoczynają się o godzinie 10:00, w drugim dniu o godzinie 9:00.

Cena szkolenia zależna jest od ilości osób w grupie. Szkolenia zrzeszeniowe odbywają się w grupach do 11 osób i od 12 i więcej. Natomiast szkolenia wspierające rozwój w grupach do 10 osób i od 11 i więcej. 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Efektywna windykacja należności kredytowych, z uwzględnieniem prawa upadłościowego w tym upadłości konsumenckiej

Data: 25.04.2019

Miejsce szkolenia: Tczew

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Efektywna windykacja należności kredytowych, z uwzględnieniem prawa upadłościowego w tym upadłości konsumenckiej

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×